پنج شنبه, 07 بهمن 1400

                                     دريافت كنيد                                                     باسمه تعالی

 

دانشکده فنی و مهندسی

گروه مهندسی پزشکی

 

فرم پایان دوره کارآموزی

نام و نام خانوادگی دانشجو:  .................................                                               شماره دانشجویی : ......................................

مقطع تحصيلي:      كارشناسي                                                                              رشته / گرایش: مهندسي­پزشكي...............

نيمسال اخذ کارآموزی:         .................                                                               محل انجام کارآموزی: .....................................

نام و نام خانوادگي استاد کارآموزی:     ....................................                            نام و نام خانوادگي سرپرست کارآموزی: ........................................

موضوع کارآموزی: ..................................................................................................................................................................................................................

نظریات سرپرست کارآموزی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

4 نمره

3 نمره

2 نمره

1 نمره

حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در واحد صنعتی

میزان علاقه به همکاری و فراگیری

کسب تجربه کاری و به کار گیری تکنیک ها

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

کیفیت گزارش کارآموز به واحد صنعتی

مديريت محترم

با عنايت به موارد ذكر شده در جدول بالا، نمره دانشجوي فوق الذكر         ………..                (به حروف)،           …………               (به عدد) (از بيست نمره) اعلام مي گردد.

تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزی:

معاونت محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

با سلام؛

گواهي مي گردد آقاي/خانم   ..........................  از تاريخ  ....................            لغايت      ............... معادل 30         روز و معادل                 .........                ساعت مفيد كاري در محل حضور داشته است. ضمناً رفتار ايشان در محل كارآموزي (بسيار خوب خوب o متوسط o) ارزيابي مي گردد.

                                                                                                                                                                محل امضاء و مهر بالاترين مقام