جمعه, 04 فروردين 1402

کلاس در س بیوفیزیک خانم خورسند امروز چهار شنبه    12/08/95ساعت 20-18    تشکیل نخواهد شد.

كلاس فیزیک پزشکی آقاي دکتر اکبری ساعت 14- 16و 18-16 روز یکشنبه  95/04/20 تشكيل نمي شود.

                                   گروه مهندسي پزشكي

کلاسهای درس بیوفیزیک  خانم  خرسند احمدی روز یکشنبه   6/02/95   ساعت 17-15 و 19-17 تشکیل نخواهد شد. 

کلاسهای جبرانی درس اجزائ ماشین  کد 22813 استاد فرامرزی - برای داتشجویان بیومکانیک- روز چهارشنبه 5/3/95 ساعتهای :

8-10 کلاس 116

10-12 کلاس 107

13- 11:30 کلاس110

 برگزار خواهد شد.

کلاس  مبانی برق  اقای دکتر رضوی اوروز چهار شنبه 1/02/95 ساعت 17-15 تشکیل نمی شود