پنج شنبه, 07 بهمن 1400

کلیه کلاسهای خانم ریاضی فردا و پس فردا تاریخهای  23/01/95, 22، برگزار نخواهد شد

اطلاعيه عدم تشكيل كلاس

کلیه کلاسهای آقای دکتر قشونی به علت فوت مادر ایشان برگزار نخواهد شد

                                          گروه مهندسي پزشكي

كلاس فوق العاده (جبراني) پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي  اقای دکتر محمد علی خلیل زاده امروز 26-11-94

ساعت 19 -21 كلاس     122 برگزار می گردد

اطلاعيه عدم تشكيل كلاس

كلاس مدار های الکتریکی  1 آقای سلطانی      روزچهار شنبه 19/12/94 ساعت

   17-15 بر گزار نمي گردد.كلاسهاي جبراني بعدآ هماهنگ خواهد شد.

                                           گروه مهندسي پزشكي

کلاس جبرانی مبانی برق دکتر رضوی در تاریخ سه شنبه 94/9/24 ساعت 18-16 در کلاس

شماره 201 برگزار خواهد شد.