پنج شنبه, 07 بهمن 1400

اطلاعيه عدم تشكيل كلاس

كلاس مدار های الکتریکی  1 آقای سلطانی      روزچهار شنبه 19/12/94 ساعت

   17-15 بر گزار نمي گردد.كلاسهاي جبراني بعدآ هماهنگ خواهد شد.

                                           گروه مهندسي پزشكي