پنج شنبه, 07 بهمن 1400

اطلاعيه عدم تشكيل كلاس

کلیه کلاسهای آقای دکتر قشونی به علت فوت مادر ایشان برگزار نخواهد شد

                                          گروه مهندسي پزشكي