پنج شنبه, 07 بهمن 1400

کلاسهای جبرانی درس اجزائ ماشین  کد 22813 استاد فرامرزی - برای داتشجویان بیومکانیک- روز چهارشنبه 5/3/95 ساعتهای :

8-10 کلاس 116

10-12 کلاس 107

13- 11:30 کلاس110

 برگزار خواهد شد.