جمعه, 04 فروردين 1402

كلاس فیزیک پزشکی آقاي دکتر اکبری ساعت 14- 16و 18-16 روز یکشنبه  95/04/20 تشكيل نمي شود.

                                   گروه مهندسي پزشكي