پنج شنبه, 07 بهمن 1400

كلاس فیزیک پزشکی آقاي دکتر اکبری ساعت 14- 16و 18-16 روز یکشنبه  95/04/20 تشكيل نمي شود.

                                   گروه مهندسي پزشكي