جمعه, 04 فروردين 1402

مراحل ثبت نام دانشجويان معرفي از

1 ثبت نام دانشجوياني كه قبلاً مهمان يا معرفي بوده اند و داراي شماره شناسايي مي باشند :

الف - دانشجو بايستي ابتدا خود از طريق سايت واحد مشهد http://mshdiau.ac.irوارد گزينه
" ثبت نام دانشجويان معرفي از " شود و مراحل ثبت اطلاعات خود را انجام دهد.

ب) دانشجويانيكه قبلا در اين واحد مهمان يا معرفي بودند در انتهاي ترم وضعيت تحصيلي آنان از عادي به اتمام دوره مهمان معرفي تغيير مي يابد.لذا دانشجويي كه مجددا به اين واحد مهمان يا معرفي مي شود بايد وضعيت تحصيلي آنان به عادي تغيير يابد.اين عمل از دو مسير قابل انجام است.مسير اول : از مسيرسيستم جامع آموزش(ثبت نام)/ثبت نام وپذيرش/تغيير وضعيت تحصيلي وترمي/تغييروضعيت دانشجويي ويا از مسير سيستم جامع آموزش(عمليات دانشكده) /آيكن هاي بالا سمت چپ/آيكن تغيير وضعيت   .

پس از انتخاب دانشجو دكمه جديد رازده وعنوان كلي درخواست را "مهمان معرفي" ونوع درخواست "لغو اتمام دوره اتمام مهمان يا معرفي(وضعيت تحصيلي)" را انتخاب نمايدودكمه ثبت زده شود.

سپس بايد دكمه تاييد تغيير وضعيت زده شود و روي تغيير وضعيت ثبت شده كليك وروي اداره موردنظر نيز كليك

سپس دكمه تاييد درخواست زده شود.بدين ترتيب وضعيت تحصيلي دانشجو به عادي تغيير مي يابد

ج گروه از مسيرسيستم جامع آموزش(ثبت نام)/ثبت نام وپذيرش/ ثبت نام و پذيرش /ثبت نام دانشجو (معرفي از) را انتخاب نمايند .

و دكمه انتقال اطلاعات را زده و وارد سال و ترم مورد نظر شود

سپس اگر دانشجو از طريق سايت اطلاعات خود را وارد كرده باشد نام ايشان مشاهده مي گردد ومي توان با تايپ قسمتي از نام دانشجو آن را جستجو كرد. با انتخاب دانشجو اطلاعات دانشجو روي صفحه نمايش داده مي شود

و پس از چك اطلاعات لازم است " ثبت مربوط به نحوه ورود " انجام شود و با استفاده از دكمه چاپ فرم معرفي به دانشكده دانشجو را چاپ گرفته شود .

2 ثبت نام دانشجوياني كه قبلاً در اين دانشگاه مهمان نبوده اند :

الف - دانشجو بايستي ابتدا خود از طريق سايت واحد مشهد http://mshdiau.ac.irوارد گزينه
" ثبت نام دانشجويان معرفي از " شود و مراحل ثبت اطلاعات خود را انجام دهد.

ب گروه از مسيرسيستم جامع آموزش(ثبت نام)/ثبت نام وپذيرش/ ثبت نام و پذيرش /ثبت نام دانشجو (معرفي از) را انتخاب نمايند و دكمه انتقال اطلاعات را زده و وارد سال و ترم مورد نظر شود سپس اگر دانشجو از طريق سايت اطلاعات خود را وارد كرده باشد نام ايشان مشاهده مي گردد ومي توان با تايپ قسمتي از نام دانشجو آن را جستجو كرد. . با انتخاب دانشجو اطلاعات دانشجو روي صفحه نمايش داده مي شود.پس از چك اطلاعات بايد ( فقط دكمه ثبت پايين ) را زده شود .با استفاده از دكمه چاپ ،فرم معرفي به دانشكده چاپ گرفته شود .

نكته مهم: در صورتي كه در قسمت اطلاعات آموزشي آيتم رشته گرايش دانشجو خالي باشد ، اگر رشته ايشان در اين واحد وجود ندارد با مراجعه دانشجو به حسابداري ، رشته اي كه از نظر مالي با رشته دانشجومشابه است مشخص شده و مجدداً از برنامه ثبت نام دانشجو (معرفي از) دكمه انتقال اطلاعات زده شود وفرد موردنظر انتخاب شود زمانيكه اطلاعات روي صفحه نمايش داده شده از قسمت اطلاعات آموزشي ،رشته گرايش دانشجو انتخاب گردد وچك ساير اطلاعات انجام شود سپس دكمه ثبت پايين زده شود.