شنبه, 13 خرداد 1402

حتراما طبق بخشنامه شماره 430108/36 مورخه 6/12/1391 به استحضار مي رساند آن دسته از دانشجويان ورودي 90 و ماقبل كه تا كنون درس "تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران" به ارزش 2 واحد را گذرانده اند مي توانند اين درس را جايگزين يكي از دروس عمومي (گروه معارف اسلامي) نمايند و لذا دانشجويان ورودي 90 و ماقبل كه تا كنون اين درس را نگذرانده اند مجاز به انتخاب آن از نيمسال دوم 91-92 به بعد نمي باشند.


بديهي ست انتخاب درس فقط براي دانشجويان ورودي 1391 به بعد الزامي مي باشد.