جمعه, 04 فروردين 1402
رديف نام فرم دريافت فايل زمان مورد استفاده
1 نمره زبان دريافت پیش از دفاع از پايان‎‌نامه
2 بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه هاو رساله ها دريافت
3 چک لیست پرداخت 50% دوم مقالات ارشدو دکتری دريافت ارائه پيشنهاد تحقيق
4 راهنمای نگارش پایان نامه و رساله دريافت حين انجام پايان‌نامه
5 گزارش نهایی رساله جهت پرداخت حق التدریس دريافت حين انجام پايان‌نامه
6 فرم ب دكتراي حرفه اي/دكتراي تخصصي ( PHD )                 دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
7  روزشمار ترم اول 99-400
دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
8  لیست دروس
دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
9  تعیین استاد راهنما
دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
10  پروپوزال دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
12  آئين نامه برگزاري جلسه هاي دوره دكتري دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
13  فلوچارت مراحل دفاع از پروپوزال دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
14   فلوچارت مراحل دفاع از رساله دريافت دفاع از پايان‎‌نامه
15  فرم 1- درخواست پيش دفاع پروپوزال دريافت فرصت ارائه مقاله
16  فرم 2- صورتجلسه برگزاري جلسه پيش دفاع پروپوزال دكتري دريافت فرصت ارائه مقاله و فارغ‌التحصيلي
17  فرم 3-درخواست مجوز برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاد ساله دريافت فرصت ارائه مقاله و فارغ‌التحصيلي
18  فرم 4- صورتجلسه كميته ارزيابي موضوع رساله دريافت فارغ التحصيلي
19 فرم 5- صورتجلسه برگزاري جلسه گزارش پيشرفت كار رساله دكتري دريافت فارغ التحصيلي
20  فرم 6- درخواست پيش دفاع رساله دريافت فارغ التحصيلي
21  فرم 7- صورتجلسه برگزاري جلسه پيش دفاع رساله دكتري دريافت فارغ التحصيلي
23 دريافت فارغ التحصيلي
24 تسويه حساب با گروه دريافت فارغ التحصيلي
25 چك ليست تحويل مدارك دريافت فارغ التحصيلي
26 درخواست كمك هزينه پايان نامه دريافت فارغ التحصيلي
27 فرم ساختار بانك اطلاعات دريافت فارغ التحصيلي
28 فرم ارائه چكيده پايان‌نامه دريافت فارغ التحصيلي
29 دستورالعمل اخذ 6 واحد اضافی جهت ترمیم دروس افتاده -فقط نیمسال دوم 99-98 دريافت