شنبه, 02 بهمن 1400

اهــــم وظايـــف دفتر انجمن‌هاي علمي

  • نظارت بر تشكيل و تداوم فعاليت انجمن‌هاي علمي واحد مشهد در چارچوب ضوابط تعيين شده سازمان مركزي، معاونت پژوهش و فناوري واحد و هيئت نظارت انجمن هاي علمي در واحد
  • ياري در تنظيم برنامه‌هاي قابل اجرا و مجاز انجمن‌هاي علمي واحد مشهد
  • بررسی و پيگيری تصويب درخواست اعضاء طبق مقررات و آيين‌نامه‌ها
  • پيگيري تخصيص بودجه برنامه‌ها، ابلاغ برنامه و بودجه مصوب شوراي پژوهشي واحد به انجمن، مكاتبات امور مالي، نظارت برحسن اجرا
  • بررسي گزارش پاياني اجراي برنامه هاي مصوب شوراي پژوهشي واحد
  • انجام تسويه‌هاي مالي و اجرايي با انجمن‌ها پس از اجراي فعاليت مصوب
  • بررسي عملكرد انجمن ها و گزارش فعاليت‌هاي آنها به معاونت پژوهشي