شنبه, 29 خرداد 1400

  دروس ارائه شده:

داخل استان خراسان     خارج از استان خراسان

                            پرتال انتخاب واحد و حذف و اضافه

                   

 تقويم آموزشي سال تحصيلي 400-99

تقويم آموزشي نيمسال اول 400-99 

                                                                              دستورالعمل درخواست مجوزهای انتخاب واحد و حذف و اضافه

روز شمار نيمسال اول 400-99

استادان راهنمای دانشجویان ورودی های مختلف

         
آخرین برنامه كلاسي گروه مهندسي پزشكي درنيم سال اول400- 99

   برنامه امتحانات   گروه مهندسي پزشكي درنيمسال اول400-99 

برنامه آزمايشگاهها وکارگاهها ی گروهها ي مهندسي پزشكي درنيمسال اول 400-99

آدرس ومحل برگزاری آزمایشگاههاو کارگاههای گروه مهندسی پزشکی

 برنامه زمان بندی انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلی  400-99

نکاتی در مورد انتخاب واحد که شما باید بدانید

راهنمای تصویری انتخاب واحد دانشجویان جدید

دروس ارائه شده براي دانشجویان مهندسی پزشکی ورودیهای جديد- مهر سال 99

چارت های درسی

                                                                                 كارآموزي نيمسال دوم 98-99

تاريخ انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود