Portal Info
Travel

  دروس ارائه شده:

 تقويم آموزشي سال تحصيلي 400-99

تقويم آموزشي ترم تابستان 400-99 

                                                                             

استادان راهنمای دانشجویان ورودی های مختلف

         
 برنامه كلاسي گروه مهندسي پزشكي درترم تابستان 400- 99

   برنامه دروس پايه   دانشكده مهندسي درترم تابستان 400- 99

  برنامه آزمايشگاهها وکارگاهها ی گروهها ي مهندسي پزشكي درنيمسال اول 400-99

 

آدرس ومحل برگزاری آزمایشگاههاو کارگاههای گروه مهندسی پزشکی

 برنامه زمان بندی انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلی  400-99

نکاتی در مورد انتخاب واحد که شما باید بدانید

راهنمای تصویری انتخاب واحد دانشجویان جدید

چارت های درسی
 

                                                                                

Rock music
Magical travel