سه شنبه, 13 خرداد 1399

  دروس ارائه شده:

داخل استان خراسان     خارج از استان خراسان

                            پرتال انتخاب واحد و حذف و اضافه

                   

 تقويم آموزشي سال تحصيلي 99-98

تقويم آموزشي نيمسال دوم 99-98

روز شمار نيمسال اول 99-98

استادان راهنمای دانشجویان ورودی های مختلف

         
آخرین برنامه كلاسي گروه مهندسي پزشكي درنيم سال اول99- 98

   برنامه امتحانات   گروه مهندسي پزشكي درنيمسال اول99-98 

برنامه آزمايشگاهها وکارگاهها ی گروهها ي مهندسي پزشكي درنيمسال اول 99-98

آدرس ومحل برگزاری آزمایشگاههاو کارگاههای گروه مهندسی پزشکی

 برنامه زمان بندی انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلی  99-98

برنامه زمان بندی حضور استادان راهنما در ایام انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلی 98-99

برنامه زمان بندی حضور استادان راهنما در ایام حذف و اضافه نيمسال اول سال تحصيلی 99-98

نکاتی در مورد انتخاب واحد که شما باید بدانید

راهنمای تصویری انتخاب واحد دانشجویان جدید

دروس ارائه شده براي دانشجویان مهندسی پزشکی ورودیهای جديد- بهمن سال 98

چارت های درسی

                                                                                 كارآموزي نيمسال دوم 98-99

تاريخ انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود