جمعه, 04 فروردين 1402

 علاقمندان و دانشجویان عزیزمي توانند برای آشنایی بیشتر با گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ،

فایل مر بوطه را از اينجا دريافت نمایند.

          تلفن و نمابر:         051-36629467

 Website address:        http://dbme.mshdiau.ac.ir          آدرس وبسایت گروه مهندسي پزشكي مشهد

E-mail:      این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ,   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    ايميلهاي مدیر سایت              

معرفی گروه‌هاي مهندسی ­پزشکی باليني-بيوالكتريك-بيومكانيك، و مهندسی ورزش دانشگاه

آزاد اسلامی مشهد

                       دريافت بروشورمهندسی پزشکی


صفحه
6
از
6
استفاده از تحقیقات در زمینه هاي گوناگون به ویژه در بخش پزشکی، باید
بخش
هاي کلینیکی با مهندسان
پزشکی همگام باشند، چرا که مکمل یکدیگرند و
باید همکاري کنند. در بسیاري اوقات پزشکان معترفند که به کمك مهندسان
-
پزشکی نیاز دارند. این همکاري در زمینه
هاي باز آموزي و برگزاري سمینارهاي
مشترک نیز دیده می شود که در کشور
ما به جد به آن پرداخته نشده است.
در
کشورهایی که این رشته از قدمت و پیشرفت بیشتري برخوردار است دانش
-
آموختگان رشته
ي مهندسی
پزشکی به عنوان کارمندان و
دست
اندرکاران محیط
پزشکی تلقی می شوند. اینان مهندسانی هستند که کاربرد و تخصص و علمشان
در علوم پزشکی است.
4
-
خر
ی
د و فروش تجه
ي
زات
پزشك
ي:
بدون شك صنعت تجه
ی
زات پزشک
ی
،
ی
ک
ی
از سودآورتر
ی
ن صنا
ی
ع جهان است و البته به دل
ی
ل
شرا
ی
ط خاص کاربر
ي
و درگ
ی
ر
بودن با مقوله سلامت
انسان از حساس
ی
ت و
ی
ژه
ا
ي
برخوردار
است
.
واقعیت این
است که ما حجم قابل ملاحظه
اي ارز خارجی را صرف تهیه و تجهیز وسائل و
دستگاه
هاي پزشکی می
کنیم. براي مراکز درمانی و کلینیکی، دستگاه
هاي گران
-
قیمت با امکانات پیشرفته
اي تهیه می
نمائیم که وجودشان ضروري است و نمی
-
توان آن
ها را نادیده گرفت. لازم است براي جلوگیري از خرید کور در این حجم
وسیع، کار توسط کارشناسان و متخصصان مهندسی
پزشکی صورت گیرد. به این
ترتیب خرید وسائل پزشکی، با پشتوانه
ي علمی و دانایی لازم انجام می
شود.
موقعیت
هاي
شغلی
ممکن براي
مهندسان پزشك
بر اساس زمینه
هاي کاري فوق
به شرح ذیل است:
-
صنایع تولید تجهیزات و دستگاههاي پزشکی
،
بیمارستانی و کلینیکی
-
بیمارستان ها
-
مراکز تحقیقاتی موسسات
آموزشی و
پزشکی
-
مراکز آموزشی
-
م
ؤ
سسه استاندارد
-
شرکت
هاي
خصوصی
فارغ التحص
ی
لان همچن
ی
ن م
ی
توانند در مراکز تحق
ی
قات
ی
از قب
ی
ل
بن
ی
اد مستضعفان
و جانبازان، مرکز تحق
ی
قات وزارت دفاع و سا
ی
ر مراکز تحق
ی
قات
ی
مشغول کار شوند.
وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و آموزش عال
ی
، وزارت صنا
ی
ع، سازمان تام
ی
ن
اجتماع
ی
، ب
ی
مارستانها
ي
دولت
ی
و خصوص
ی
و ...
نیز
از س
ا
ی
ر محلها
یی
هستند که
مهندس پزشك
م
ی
تواند در آنجا مشغول شود.
دورنما و افق مهندسی
پزشکی چگونه است؟
امروز به شکل جدي می توان از این مطلب صحبت به میان آورد که قرن آینده،
قرن مهندسی
پزشکی است. اگر در گذشته صنایع نظامی از جنبه
ي سود آوري و
نیاز مطرح ترین صنعت
ها به شما می رفتند، امروز به
دلیل اهمیتی که انسان ها
به خود، سلامت و توانمندي
هاي خود می
دهند، مهندسی
پزشکی این چشم انداز
را می نمایاند. به همین لحاظ تولید محصولات مهندسی
پزشکی از جدي
ترین
نیازهاست و سرمایه
گذاري
هاي زیادي در این راستا انجام شده است.
با توجه به توض
ی
حات داده شده و نوپا
بودن ا
ی
ن رشته در کشورمان به نظر م
ی
رسد تا سال
ی
ان متماد
ي
امکان اشتغال برا
ي
فارغ التحص
ی
لان ا
ی
ن رشته م
ی
سر
باشد
.
در نها
ی
ت م
ی
توان گفت برا
ي
ارتقا
ي
ک
ی
ف
ی
خدمات پزشک
ی
و دستگاه
ها
ن
ی
از به متخصصان ا
ی
ن رشته روزافزون است. در کشورها
ي
پ
ی
شرفته هر
ب
ی
مارستان،
ی
ك بخش مهندس
ی
پزشک
ی
دارد که در بخش ها
ي
مختلف
ب
ی
مارستان فعال
ی
ت دارند. همچنین
ی
ك مهندس پزشك م
ی
تواند در مؤسسات و
شرکتها
ي
خصوص
ی
ی
ا دولت
ی
، در زم
ی
نه ساخت تجه
ی
زات پزشک
ی
فعال
ی
ت کند که
ب
ی
انگر ضرورت حضور متخصصان مهندس
ی
پزشک
ی
در جامعه است. در نهایت
پ
ی
ش
ب
ی
dv dir="rtl" style="font-size: 12.6801px; font-family: sans-serif; left: 328.829px; top: 321.916px; transform: scale(0.557923, 1); transform-origin8