پنج شنبه, 29 مهر 1400

physiology lab2

-     آزمایشگاه فیزیولوژی (طبقه اول مقابل سمعي 12)

-        دروس مربوطه: آز فیزیولوژی – کارگاه تجهیزات پزشکی

-        مساحت: 87 مترم ربع (8.7m*10m)

-        تجهیزات آزمایشگاه: پاورلب-الکتروکاتر- مانیتورینگ- الکتروشوک- بردهای آموزشی کارگاه تجهیزات پزشکی- ترازوی دیجیتال- دستگاه ثبت ضربان قلب ECG- دستگاه ثبت سیگنال های مغزی EEG – پالس اکسی تر