جمعه, 01 بهمن 1400

1-    براي انجام امور آموزشي در صورت نياز به استاد راهنماي مربوطه (تا انتخاب استاد راهنما، به مدير گروه) مراجعه نماييد.

2-    تعداد واحدهاي انتخابي مجاز، حداقل 8 و حداکثر 14 واحد مي باشد. (در شرايط خاص بيش از 14 واحد قابل انتخاب مي‌باشد كه بايد به مديرگروه مراجعه شود).

3-    دانشجويان جهت انتخاب واحد با توجه به راهنماي توجيهي، به پايگاه اينترنتي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با آدرس www.mshdiau.ac.ir مراجعه نمايند.

4-    برنامة هفتگي و برنامة امتحانات و كليه اطلاعات مورد نياز رشته در سايت گروه مهندسي‌پزشكي دانشگاه‌ آزاد اسلامي مشهد به آدرس dbme.mshdiau.ac.ir موجود مي‌باشد.

5-    دانشجويان موظف مي‌باشند استاد راهنماي خود را از نيمسال دوم، با كسب موافقت كتبي استاد و تأييد كميته تحصيلات تكميلي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه علمي استادياري پيشنهاد نمايند. با توجه به محدوديت سقف اساتيد در پذيرش دانشجو براي پايان‌نامه، لازم است تعيين استاد در موعد مقرر انجام پذيرد. به اين منظور لازم است در زمان تعيين شده، نسبت به تكميل و تحويل فرم درخواست تعيين استاد راهنما اقدام نمايند.

6-    تعيين دروس جبراني با گروه بوده و حداكثر 12 واحد مي‌باشد كه پيش‌نياز نيست و بايد در ترم اول و دوم گذرانده شود.

7-    تعداد كل واحدهاي دوره ارشد بدون احتساب دروس جبراني 32 واحد است كه شامل 9 واحد از مجموعه دروس اصلي، 15 واحد دروس اختياري، 2 واحد سمينار و 6 واحد پايان‌نامه مي‌باشد.

8-    حداقل نمره قبولي در دروس دوره و جبراني، 12 است كه نمره دروس جبراني در معدل ترمي و كل تأثيري ندارد.

9-    حداقل معدل كل نمرات براي صدور مجوز دفاع از پايان‌نامه 14 مي‌باشد.

10-     دانشجوياني كه برخي از دروس دوره را در مقطع كارشناسي گذرانده‌اند، نمي‌توانند آن‌ها را مجدداً اخذ نمايند و بايد دروس ديگري را جهت رساندن تعداد واحد كل به حدنصاب 32 انتخاب نمايند.

مديرگروه مهندسي‌پزشکي-بيوالكتريك

                                                                       


جدول دروس كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي بيوالكتريك (ورودي 1394 به بعد)

مجموعه دروس جبراني (تعيين توسط شوراي گروه)

رديف عنوان درس واحد

کارشناسی:

مهندسي پزشكي

کارشناسی:

علوم پزشكي

کارشناسی:

ساير رشته‌ها

1 روش تحقيق (در صورت عدم گذراندن در مقطع كارشناسي م.پ.) 2 ترم اول ترم اول ترم اول
2 آناتومي 2 _ _ ترم اول
3 فيزيولوژي 3 _ _ ترم اول
4 آزمايشگاه فيزيولوژي 1 _ با نظر گروه ترم دوم
5 مدارهاي الكتريكي 1 3 _ اول با نظر گروه
6 الكترونيك 1 3 _ با نظر گروه با نظر گروه
7 رياضيات مهندسي 3 _ با نظر گروه با نظر گروه
8 تجزيه و تحليل سيستم‌ها 3 _ اول با نظر گروه
9 كارگاه آموزشي و آشنايي با مراكز بهداشتي و درماني 2 _ با نظر گروه با نظر گروه
10 كارگاه عملي آموزشي و آشنايي با مراكز بهداشتي و درماني 2 _ با نظر گروه با نظر گروه
11 وصاياي امام (ره) (مدرك كارشناسي غير از دانشگاه آزاد اسلامي) 1 ترم دوم ترم دوم ترم دوم
12 آشنايي با كامپيوتر (نگذرانده در مقطع كارشناسي) 2 ترم دوم ترم دوم ترم دوم

              

مجموعه دروس اجباري

رديف عنوان درس واحد

کارشناسی:

مهندسي پزشكي

کارشناسی:

علوم پزشكي

کارشناسی:

ساير رشته‌ها

1 سمينار 2 ترم دوم ترم دوم ترم دوم
2 پايان‌نامه 6 ترم سوم ترم چهارم ترم چهارم

    

مجموعه دروس اصلي (تمامي دروس 3 واحدي هستند)

رديف عنوان درس رديف عنوان درس
1 ابزاردقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) 4 كنترل سيستم‌هاي عصبي-عضلاني
2 پردازش سيگنال‌هاي پزشكي 5 مدلسازي سيستم‌هاي بيولوژيكي
3 الكتروفيزيولوژي 6 سيستم‌هاي تصويرگر پزشكي

               اخذ حداقل 3 درس از مجموعه فوق الزامي است.

                                                                                 مجموعه دروس اختياري (تمامي دروس 3 واحدي هستند)

رديف عنوان درس رديف عنوان درس
1 آشوب و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي 19 سيستم‌هاي كنترل تطبيقي
2 اسلوب شناسي سيستم‌ها و سيبرنتيك كاربردي 20 سيستم‌هاي كنترل غيرخطي
3 اولتراسوند و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي 21 شبكه‌هاي عصبي مصنوعي
4 بازشناسي گفتار 22 شناسائي آماري الگو
5 بينايي ماشين 23 شناسائي سيستم‌ها
6 بيوالكترومغناطيس 24 فرآيندهاي اتفاقي
7 پردازش تصاوير پزشكي 25 فيزيولوژي مغز و شناخت
8 پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال 26 كنترل بهينه
9 پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال پيشرفته 27 كنترل پيش‌بين
10 پردازش گفتار 28 كنترل سيستم‌هاي بيولوژيكي
11 تصويربرداري تشديد مغناطيسي 29 كنترل فازي
12 ديناميك و بايفوركاسيون سيستم‌هاي غيرخطي و پيچيده 30 كنترل هوشمند
13 رباتيك پزشكي 31 مباحث پيشرفته در شبكه‌هاي عصبي
14 روش‌هاي غيرخطي پردازش سيگنال‌هاي پزشكي 32 مباحث پيشرفته در كنترل و يادگيري حركات
15 سيبرنتيك درجة دوم و ارتباط انسان و ماشين 33 مباحث پيشرفته در مدل‌سازي سيستم هاي بيولوژيكي
16 سيستمهاي تصويربرداري كاركردي مغز 34 مباحث ويژه در مهندسي پزشكي- بيوالكتريك 1
17 سيستم‌هاي فازي 35 مباحث ويژه در مهندسي پزشكي- بيوالكتريك 2
18 سيستم‌هاي ديناميك در علوم اعصاب 36 ويولت و كاربردهاي آن در پردازش سيگنال و تصوير


اولویت پیشنهادی شورای تحصيلات تكميلي گروه، بر اساس حوزه‌هاي پژوهشي مهندسي‌پزشكي-بيوالكتريك برای

دروس اصلي و اختياري مقطع كارشناسي ارشد

(در هر حوزه پژوهشي، انتخاب 3 درس اصلي اجباري و انتخاب يك درس از هر يك از رديف‌هاي 1 تا 5 با تأييد استاد محترم راهنما الزامي است)

1- حوزه پردازش سيگنال‌هاي بيولوژيكي

دروس اصلي

)ترم پيشنهادي(

ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت)

(ترم اول)

پردازش سيگنال‌هاي پزشكي

(ترم دوم)

مدلسازي سيستم‌هاي بيولوژيكي

(ترم سوم)

درس اختياري 1 اول پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال
درس اختياري 2 دوم آشوب و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي اسلوب شناسي سيستمها و سيبرنتيك كاربردي

ديناميك و بايفوركاسيون سيستم‌هاي

غيرخطي و پيچيده

درس اختياري 3 دوم شبكه‌هاي عصبي مصنوعي شناسايي آماري الگو
درس اختياري 4 سوم روش‌هاي غيرخطي پردازش سيگنال‌هاي پزشكي ويولت و كاربردهاي آن در پردازش سيگنال و تصوير مباحث پيشرفته در پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال پيشرفته
درس اختياري 5 سوم يك درس از ساير دروس اصلي و اختياري باقيمانده به پيشنهاد دانشجو و تأييد استاد راهنما با توجه به زمينه پژوهشي پايان‌نامه
               

                                                                                                    2- كنترل و مدل‌سازي

دروس اصلي

)ترم پيشنهادي(

ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت)

(ترم اول)

کنترل سیستم‌های عصبی-عضلانی

(ترم دوم)

مدلسازي سيستم‌هاي بيولوژيكي

(ترم سوم)

درس اختياري 1 اول پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال
درس اختياري 2 دوم الكتروفيزيولوژي
درس اختياري 3 دوم كنترل فازي كنترل بهينه كنترل هوشمند كنترل پيش‌بين كنترل غيرخطي كنترل تطبيقي
درس اختياري 4 سوم آشوب و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي اسلوب شناسي سيستمها و سيبرنتيك كاربردي

ديناميك و بايفوركاسيون سيستم‌هاي

غيرخطي و پيچيده

درس اختياري 5 سوم شبكه‌هاي عصبي مصنوعي شناسايي آماري الگو پردازش سيگنال‌هاي پزشكي
               

3- پردازش تصاویر پزشکی

دروس اصلي

)ترم پيشنهادي(

ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت)

(ترم اول)

سيستم‌هاي تصويرگر پزشكي

(ترم دوم)

پردازش سيگنال‌هاي پزشكي

(ترم سوم)

درس اختياري 1 اول پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال
درس اختياري 2 دوم مباحث ويژه در مهندسي پزشكي بيوالكتريك 1 (پردازش تصوير)
درس اختياري 3 دوم آشوب و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي اسلوب شناسي سيستمها و سيبرنتيك كاربردي ديناميك و بايفوركاسيون سيستم‌هاي غيرخطي و پيچيده مباحث پيشرفته در پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي
درس اختياري 4 سوم پردازش تصاوير پزشكي تصويربرداري تشديد مغناطيسي سيستمهاي تصويربرداري كاركردي مغز
درس اختياري 5 سوم شبكه‌هاي عصبي مصنوعي شناسايي آماري الگو بينايي ماشين
               

                                                                                                            4- ابزاردقیق

دروس اصلي

)ترم پيشنهادي(

ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت)

(ترم اول)

پردازش سيگنال‌هاي پزشكي

(ترم دوم)

سيستم‌هاي تصويرگر پزشكي

(ترم سوم)

درس اختياري 1 اول پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال
درس اختياري 2 دوم آشوب و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي اسلوب شناسي سيستمها و سيبرنتيك كاربردي

ديناميك و بايفوركاسيون سيستم‌هاي

غيرخطي و پيچيده

درس اختياري 3 دوم مباحث وي‍ژه 1 (مبدل‌هاي بيومديكال) مباحث ویژه 2 (اصول و طراحي ساخت ايمپلنت‌هاي حياتي) الكتروفيزيولوژي
درس اختياري 4 سوم بيوالكترومغناطيس تصويربرداري تشديد مغناطيسي سيستمهاي تصويربرداري كاركردي مغز اولتراسوند و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي
درس اختياري 5 سوم يك درس از ساير دروس اصلي و اختياري باقيمانده به پيشنهاد دانشجو و تأييد استاد راهنما با توجه به زمينه پژوهشي پايان‌نامه
               

                                                                                               5- عصبي-شناختي و هوشمند

دروس اصلي

)ترم پيشنهادي(

الكتروفيزيولوژي

(ترم اول)

كنترل سيستم‌هاي عصبي-عضلاني

(ترم دوم)

مدلسازي سيستم‌هاي بيولوژيكي

(ترم سوم)

درس اختياري 1 اول پردازش سيگنال‌هاي ديجيتال
درس اختياري 2 دوم ابزار دقيق بيومديكال (بيواينسترومنت) پردازش سيگنال‌هاي پزشكي
درس اختياري 3 دوم شبكه‌هاي عصبي مصنوعي شناسايي آماري الگو بازشناسي گفتار
درس اختياري 4 سوم آشوب و كاربردهاي آن در مهندسي پزشكي اسلوب شناسي سيستمها و سيبرنتيك كاربردي

ديناميك و بايفوركاسيون سيستم‌هاي

غيرخطي و پيچيده

درس اختياري 5 سوم فيزيولوژي مغز و شناخت سيستم‌هاي ديناميك در علوم اعصاب مباحث پيشرفته در شبكه‌هاي عصبي