سه شنبه, 29 خرداد 1397

قابل توجه دانشجويان گرامي

ليست كلاس‌هاي منحل شده به دليل نرسيدن به حدنصاب لازم

لازم است دانشجويان متقاضي تغييركد، تا حذف و اضافه در كدهاي داراي ظرفيت حضور يافته و در ايام حذف و اضافه نسبت به تغيير كد اقدام كنند. برای افزایش سقف کلاسهای مورد نظر به اقای محمدیان دفتر گروه مهندسی پزشکی مراجعه نمایند

رديف نام درس كد درس نام استاد
1 اصول توانبخشي 21406 زادنيا
2 اصول توانبخشي 21408 فيروزي
3 تجزيه و تحليل 21471 قاسمي فرد
4 تجهيزات بيمارستاني 21475 صفري
5 روش تحقيق 21491 افسري
6 روش تحقيق 21493 سلطاني
7 مديريت نگهداري و تعمير 21517 جوانمرد
8 اطلاعات بيمارستاني 21524 صفري
9 فيزيك پزشكي 21528 رنجبريان
10 بيومكانيك صدمات استخواني 21459 قوچاني
11 مباني بيومكانيك 2 21571 فيروزي
12 كنترل خطي 21516 سبزواري
13 كارگاه آموزشي 21556 خليل‌زاده-قشوني
14 انفورماتيك پزشكي2 21430 حسن زاده
15 برنامه ريزي سيستمي 21447 زادنيا