سه شنبه, 29 خرداد 1397

به اطلاع دانشجویا ن میرساند که کدهای زیر به علت به حد نصاب نرسیدن حذف شدند .دانشجویانی که این کد هاارا انتخاب کرده اند باید در حذف و اضافه این دروس را از لیست دروس انتخابی خود خذف کنند.مسئولیت عدم حذف بهعهده دانشجو می باشد.

19471 انفور ماتیک 2 سلمانی

19479 بهداشت عمومی نبی زاده

19613 مکانیک سیالات نجاتی

19554 فرایند سیستم های اطلاعات بیمارستانی قاسمی   فرد