دوشنبه, 01 مرداد 1397

 

اطلاعیه واگذاری امور به دانشکده ها

به منظور اجراي طرح تفويض اختيارات، از اين تاريخ16/03/95 درخواست هاي دانشجويان مرتبط با شوراي آموزشي تنها از طريق پرتال دانشجویی بررسي خواهد شد.در روش جديد پس از درج درخواست دانشجو در پرتال دانشجویی ،موضوع توسط گروه بررسي و در صورت تاييد به شوراي آموزشي دانشكده ارجاع مي شود تا در اين شورا بررسي و اخذ تصميم شود. بديهي است كه چنانچه موضوع در حيطه اختيارات دانشكده باشد، ابلاغ راي به دانشجو صورت خواهد گرفت و در غير اينصورت موضوع به شوراي آموزشي دانشگاه براي اخذ تصميم نهايي، منعكس خواهد شد.

 

جدول اصلاحي امور آموزشي جديد واگذار شده به دانشكده

 

رديف موضوع واگذار شده محل بررسي و اقدام زمان اجرا

 

1

 

انواع حذف(مشروطي،مازاد،عدم رعايت پيش نياز،تكراري)

بررسي توسط گروه

-اقدام توسط آموزش دانشکده

پس از اتمام حذف و اضافه به مدت يك ماه

 

2

 

بررسي تقاضاهاي دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده بررسي و اقدام توسط گروه و دفتر معاونت اموزشی دانشکده
در طول نيمسال

 

 

3

اعتراض به راي شوراي آموزشي دانشكده

 

بررسي توسط گروه واقدام مطابق روال طراحي شده براي درخواست هاي شورا در طول نيمسال
4 ابلاغ راي شوراي آموزشي دانشكده اقدام توسط دفتر معاونت آموزشي دانشکده
پس از اخذ راي از شوراي آموزشي دانشكده

5

 

قطعي نمودن دروس غير قطعي بررسي و اقدام توسط گروه تا دو هفته پس از حذف و اضافه

6

 

اخذ درخواست گواهي ريز نمرات مقاطع قبلي جهت تكميل يا تطبيق اقدام توسط آموزش دانشکده
اولين نيمسال تحصيلي دانشجو
7 اخذ و ارائه مدرك پايه و غيره اقدام توسط آموزش دانشکده در طول نيمسال
8 صدور نامه هاي ابلاغيه مشروطي اقدام توسط آموزش دانشکده در طول نيمسال
9 درخواست ريز نمرات دانشجويان انتقالي از واحد مبدا اقدام توسط آموزش دانشکده در طول نيمسال

 

10

 

رفع وضعيت كلي غايب و تمديد پروژه و كارآموزي بررسي و اقدام توسط گروه ترم اول پس از 30/10 و در ترم هاي دوم وتابستان پس از 15/6

11

 

دانشجويان دكتري جهت اطلاع از وضعيت نمره آزمون زبان خارجه بررسي و اقدام توسط گروه در طول نيمسال

12

 

ثبت نام دانشجويان معرفي-مهمان اقدام توسط گروه در بازه ثبت نام و يا طبق اعلام سازمان مركزي

 

13

 

ثبت نام دانشجويان ورودي جديد

با مديريت آموزش و همكاري گروه هاي آموزشي بازه ثبت نام هر نيمسال تحصيلي
14 صدور گواهي هاي مختلف جهت دانشجويان اقدام توسط دفتر معاونت پژوهشي دانشکده
در طول نيمسال