پنج شنبه, 02 آذر 1396

توجه : ss 92 96 95 96

توجه : طبق تقویم آموزشی دانشگاه باید ترم تحصیلی دارای 16 هفته کامل آموزشی باشد، بنابراین اتمام کلاسها در سالجاری یکشنبه 29 اسفند ماه اعلام  شده و شروع هفته آتی(شروع کلاسها در سال جدید) دوشنبه 14 فروردینماه است تا  16 هفته آموزشی کامل باشد .