شنبه, 30 دی 1396

اطلاعیه - نحوه اجرای ترم تابستان دانشگاه در سال تحصیلی 96- 95

پیرو اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در خصوص نحوه ارائه ترم تابستان سال تحصیلی 1396- 1395 به اطلاع كليه اساتيد ، كاركنان و دانشجويان محترم می رساند:

1-   کلیه دروس عمومی ارائه شده توسط دانشکده ها برای تمام دانشجویان قابل مشاهده و انتخاب می باشد و محل تشکیل این دروس در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی(در پردیس قاسم آباد) - دانشکده علوم(راهنمایی) و دانشکده پزشکی می باشد.

تبصره 1: دروس عمومی ارائه شده توسط دانشکده علوم پایه و دانشکده پزشکی در دانشکده های مذکور تشکیل خواهد شد لیکن امکان مشاهده و انتخاب این دروس نیز از تاریخ 21/04/1396 برای کلیه دانشجویان میسور خواهد بود.

2-   کلیه کلاس های دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی- حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی- هنر و معماری - مجتمع بین المللی گلبهار و تربیت بدنی در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی تشکیل خواهد شد.

3- کلیه کلاس های دانشجویان دانشکده الهیات و دانشکده مدیریت و حسابداری در دانشکده پیراپزشکی تشکیل خواهد شد.

4- کلیه جلسات دفاعیه پایان نامه / رساله دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در بازه زمانی 17/04/1396 لغایت 01/06/1396 در اتاق شورا و سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی برگزار خواهد شد.

تبصره 1: دانشجویان باید پس از اخذ مجوزهای لازم برای برگزاری جلسه دفاعیه و مشخص شدن تاریخ و ساعت دفاع برای هماهنگی های برگزاری جلسه به خانم نقوی(مسئول دفتر ریاست محترم دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی) مراجعه نمایند.

5- اساتیدی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی دارند و نیاز به برگزاری جلسات مشاوره دارند و یا سایر اساتید محترم(در صورت تمایل) با هماهنگي دانشجويان در روزهاي پنجشنبه از ساعت 18- 10 در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و زبان های خارجی حضور بهم رسانند.

6-   با عنایت به برگزاری مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 1396 استان خراسان رضوی در دانشکده های فنی و مهندسی و علوم انسانی حضور کارکنان تعيين شده از طرف روساي محترم دانشكده هاي مذکور و در صورت ضرورت سایر کارکنان دانشکده ها در بازه زمانی 17/04/1396 لغایت 26/04/1396 جهت انجام وظایف محوله در دانشکده های فنی و مهندسی - علوم انسانی الزامی است

تبصره 1: كاركنان دانشكده ها در بازه زماني 26/04/1396 لغايت 31/04/1396 كماكان در محل دانشكده به انجام وظايف محوله خواهند پرداخت . بديهي است در مورد مردادماه در آينده اطلاع رساني خواهد شد.

تبصره 2: در بازه زماني 22/04/1396 لغايت 27/04/1396 كليه امور آموزشي دانشجويان دانشكده هاي فني و مهندسي- هنر و معماري و علوم انساني با حضور كاركنان آموزش دانشكده هاي فوق در ساعات تعيين شده در مكان آموزش دانشكده پيراپزشكي انجام خواهد گرفت.

تبصره 3: تعيين كاركنان و ساعات پاسخگويي آنان جهت انجام امور آموزشي دانشجويان در بازه زماني ياد شده به عهده روساي محترم دانشكده ها مي باشد.

تبصره 4: همکاران آموزش مجتمع بین المللی گلبهار در طول ترم تابستان سال 1396 جهت پاسخگویی به دانشجویان در مجموعه تربیت بدنی دانشگاه حضور خواهند داشت.

 

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد