پنج شنبه, 22 آذر 1397

 سايت براي انتخاب واحد برای دانشجویانی که انتخاب واحد ندارند و یا دروس آنها غیر قطعی بوده و پاک شده است از روز شنبه ۲۸ بهمن تا دوشنبه ۳۰ بهمن باز می باشد.