چهارشنبه, 02 آبان 1397

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

نيمسال اول 97 98

نيمسال تابستان 98 97

نيمسال دوم 98 97