دوشنبه, 28 خرداد 1397

زنی از همسرش میپرسه چه کسی را دوست داری
مرد می گوید: مادرم
زن میگوید و بعد از او ؟
مرد میگوید پدرم
زن میپرسد و بعد از او ؟
مرد میگوید : دوستان و خواهرم
زن میپرسد پس من چه؟
مرد میگوید پرسیدی چه کسی را دوست دارم نپرسیدی عاشق چه کسی هستم
زن پرسید خی به چه کسی عشق میورزی؟
مرد گفت : رئال مادرید!