دوشنبه, 03 مهر 1396

برنامه زمان‌بندی حضور اساتید راهنما جهت انتخاب واحد

نيمسال اول سال تحصیلی 97-96

                                                       کارشناسی مهندسی پزشکی (بالینی-بیوالکتریک-بیومکانیک) و ورودی های 95 به بعد    

                                                                 ساعت شروع انتخاب واحد 8صبح

روز و تاریخ

یکشنبه

12 شهریور

دوشنبه

13 شهریور

سه شنبه

14 شهریور

چهارشنبه

15 شهریور

پنجشنبه

16 شهریور

ورودی 91 92 93 94 95

نام استاد

گرايش‌ورودي

ساعت حضور

 

 

 

دکتر تهامی

12-9

دکتر آذرنوش

12-8

دكتر تهامی

9-8

دکتر قشونی

12-8

دکتر آذرنوش

12-8

دکتر سپهری

9-8

دکتر خلیل زاده

12-8

دکتر سبزواری

12-9

دکتر خلیل زاده

12-8

مهندس راوری

12-9

مهندس راوری

12-9

دکتر فیروزی

14-10

دکتر سپهری

9-8

مهندس قوچانی

12-9

دکتر سپهری

9-8

         
         
         

دانشجويان كارشناسي ارشد بیومکانیک جهت رفع مشكلات خود مي‌توانند به دبیر پژوهشی بیومکانیک جناب آقای دکتر سپهری مراجعه فرمایند.

دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتری بیوالکتریک جهت رفع مشكلات خود مي‌توانند به مديريت محترم گروه جناب آقاي دكتر قشونی مراجعه كنند.