جمعه, 01 تیر 1397

مراحل تصويب پروپوزال،دفاع پايان نامه، فارغ التحصيلي وتسويه حساب دانشجويان


كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

  الف .مراحل درخواست تصويب موضوع پايان نامه ( پروپوزال )و ارسال مدارک به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت دریافت کد  :

1- تكميل فايل هاي Word  ( فرم طرح تحقيق جدید ، فرم مشخصات استاد راهنما و مشاور و دانشجو ( CiCT )فرم هاي فوق مي بايست با راهنمايي استاد راهنما تكميل و امضا گردد.

2  -حد اكثر  24 ساعت پس از تصويب نهائي پروپوزا ل  دانشجو مي بايست نسبت به  تحويل فرمهاي     پروژه ،  الف     و سي اي سي تي ، تعهدات اقدام نمايد.درصورتي كه استاد راهنا و يا مشاوربراي اولين بار با دانشگاه همكاري مي كنند  تصوير حكم كارگزيني،شماره ملي وشمار ه حساب سيبا ضروري است

 ب .مراحل دفاع :

1- تحویل فرم های امضاء شده  اعلام کفایت ووصول پايان نامه توسط  استادان دفاع ( دانشجويان مي بايست حداقل 20 روز قبل از تاريخ دفاع  با نامه استاد راهنماجهت بررسی پرونده خود به دفتر گروه مراجعه نماید. ) و تكميل فرم هاي ج و د-آمادگی دفاع ،سمعی بصری

2- درخواست چاپ مجوز جلسه دفاعيه از مسئول كامپيوتر  آموزش دانشكده مهندسی  (خانم ها:فرشچیان-کاردهی مقدم)

 3- امضاء فرم تقاضا نامه مجوز جلسه دفاعيه و ارسال كارنامه كلي توسط مدير گروه سپس مدير كل خدمات آموزشي دانشگاه سپس رئيس اداره امتحانات دانشگاه

صدور برگه مهلت دفاعيه توسط اداره آموزش دانشگاه ( تحویل آن به گروه ) 

 4-درخواست صدور صورت جلسه دفاع از مركز كامپيوتر ( و تحویل  آنها به گروه )  

  5- تكميل فرم تعيين مكان و زمان ( فرم ازسایت گروه گروه گرفته شود ) اعلام تاریخ و مکان دفاع به دفتر گروه در اسرع وقت

 6 -نصب آگهي جهت اعلام مكان و زمان جلسه دفاع حداقل یک هفته قبل از دفاع در بورد گروه و دانشکده و تحویل فایل آن به دفتر گروه جهت درج در سایت گروه

دانشجویانی که درخواست فرصت 6 ماهه جهت ارائه مقاله دارند : موظفند  پس از جلسه دفاع ،فرم فرصت ارائه مقاله، فرم ب، CD فايل Word فرم ب و تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت دائم ،وجدول گزارش نهايي بدون درج نمره نهايي را به دفتر گروه تحويل دهد.  

پ .مدارك فارغ التحصیلی : تمامي مدارك بايد بصورت تايپ شده باشد.

1-       فرم ب تکمیل شده و  امضا شده( دو نسخه )

2-       جدول گزارش نهايي  امضا شده به منظور پرداخت حق الزحمه اساتيد پايان نامه ( يك نسخه )

3-       يك نسخه فرم شماره دو ( در صورت نداشتن مقاله ) و يا يك نسخه فرم شماره سه ( در صورت داشتن مقاله ) 

4-       CD 5 عدد ( حاوي فايل word فرم ب و فايل pdf كل پايان نامه کامل و یکپارچه به انضمامم برگ تعهد اصالت  ، مقاله و پوستر وفرم خروجي اطلاعات پايان نامه   روي CD نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي ورشته ومقطع  سال و نیمسال ورود  با ماژيك مخصوص نوشته شود

5-       رساله ( دو جلد ) تذكرات مهم : الف) دانشجويان مي بايست در صفحات اول پايان نامه (0قبل از فهرست) فرم تعهد اصالت پايان نامه را نيز  امضا شده قرار دهند  جهت نحوه صحيح شماره گذاري صفحات پايان نامه به سايت مراجعه شودب) نحوه صحيح طراحي جلد پايان نامه نيز در سايت موجود است.  

6-       حكم كارگزيني و شماره ملی وشماره حساب سيبا استادان دفاع ( در صورتي كه استادان از خارج از دانشگاه دعوت شده باشد)

7-       تكميل فرم عدم ارائه مقاله( براي دانشجويانيكه مقاله ندارند.)     

8-       تهيه  و تحويل پوستر پايان نامه  چاپي و الكترونيكي( در cd )) به دفتر گروه  ( قطع آ3  به صورت رنگي  عنوان با زمينه سبز تیره  باشد مطابق نمونه در برد گروه) پس از تأ ييد آن توسط مدير گروه  ،تحویل دفتر شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9-       چك ليست ( يك نسخه ) : مدارك ارسالي را مطابق چك ليست دریافتی از سایت گروه چك نماييد.  

10-    كاور A4 ( كليه مدارك و CD ها در اين كاور قرار داده شود )   

  ت.تسویه حساب سیستمی:

1- گروه و آزمايشگاه فيزيولوژي  با تحويل نامه استاد راهنماتوسط  :آقاي دكترآذرنوش  

2- آزمايشگاه تخصصي مهندسی پزشکی با تحويل سي دي كامل  پايان نامه  و پوستر توسط آقاي دكتر قشوني

کليه فرمها در سايت گروه مهندسي،  به آدرس  :    dbme.mshdiau.ac.ir   صفحه اصلی- فرم های  ارشد و فرم های اداری-  موجود مي باشد.

رعایت موارد فوق الزامی است  به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. و مسئولیت ان با خود دانشجو خواهد بود.