دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

گروه کارشناسی ارشد

مهندسي پزشكي

 

بسمه تعالی

جلسه دفاعیه

از پايان نامه کارشناسی ارشد

كمي سازی كيفيت گام برداشتن در افراد دچار سکته مغزی مبتني بر آناليز تغييرات نيروهای كف پا با استفاده از سيستم منطق فازی و الگوريتم يادگيری تقويتي

يکی ازمهم ترين مشکلات افراد بخصوص درسنین میانسالی وسالمندی عدم گام برداشتن وعدم ايستادن به صورت صحیح و مناسب است كه اين مسئله مشکلات وآسیبهای زيادی برای فرد ايجاد می كند وحتی در بسیاری از موارد ممکن است باعث از كارافتادگی و بی تحركی فرد شود.

قشر عمده ای كه دچار اين مشکلات هستند افراد دچار سکته مغزی می باشند. به طور عمده به دلیل از كار افتادگی نیمه راست و يا چپ بعد از سکته مغزی، در اين افراد به كار گیری هم زمان عضلات دو نیم تنه، به ويژه در اندام های حركتی تحتانی، مشکل می باشد. در نتیجه فرد نمی تواند وزن خود را بر روی دو پا تنظیم كند و در صورت تداوم، پای سالم نیز در اثر تحمل فشار زياد دچار عارضه­های اسکلتی می­گردد. درنتیجه روش های مختلف فیزيوتراپی به منظور پیشگیری از اين مشکلات و از طرفی بازتوانی اندام از كار افتاده به كارگرفته می شود. برای به كارگیری روش های درمانی مناسب بايد ابتدا سطح ناتوانی سنجیده شود تا متناسب با آن روش های درمانی و فیزيوتراپی تأثیرگذار را به كار گرفت.

تا به امروز از صفت های زبانی مانند شديد، متوسط و ... برای بیان سطح ناتوانی )كیفیت گیت (استفاده می شود. به عبارتی مرزبندی دقیقی برای گروه بندی سطح ناتوانی) به ويژه در اندام های تحتانی ( وجود ندارد. به منظور كمك به بیماران و تسهیل و تسريع در تشخیص مناسب جهت به كارگیری روش های درمانی كارآمد در اين پروژه سعی برآن داريم تا به كمك تركیبی از سیستم های منطق فازی و الگوريتم يادگیری تقويتی، مدلی برای كمی سازی سطح توانايی و ناتواتی اندام های تحتانی ارائه شود. با اين روش ديگر تشخیص سطح ناتوانی تنها توسط پزشك محدود نمی شود بلکه با كمی سازی، طبقه بندی به صورت خودكار صورت می گیرد تا روش های درمانی متناسب با سطح نا توانی به كار گرفته شود. همچنین از طرفی می­توان با اين روش راهکارهای بهبود گام برداشتن مبتنی بر بیوفیدبك را گسترش داد.

دانشجو: فهیمه صادقی عسکری

استاد راهنما:   دكتر احسان تهامی

استاد مشاور: دكتر حمید رضا کبروی

هيات داوري:   مهندس راوری

تاريخ دفاع:              پنجشنبه 14/11/95               ساعت:          15

محل:     سالن اجتماعات – خواجه نصیر طوسی