دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

گروه کارشناسی ارشد

مهندسي پزشكي

 

بسمه تعالی

جلسه دفاعیه

از پايان نامه کارشناسی ارشد

ارائه مدلی مبتنی بر ویژگی‌های سیگنال ERP به منظور ارزیابی اعمال tDCS بر روی ارتقای حافظه فعال در افراد سالم

چكيده

حافظه فعال موتور جستجوی ذهن می‌باشد که مسئول حفظ اطلاعات آنی، دستکاری و استفاده از آن‌ها در تفکر است و به عنوان راهنمای مغز معرفی می‌شود. در این مطالعه ، هدف ارزیابی اعمال تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه(tDCS) بر روی ارتقای حافظه فعال مبتنی بر ویژگی‌های سیگنال وابسته به رخداد مغزی در افراد سالم می‌باشد. در واقع پژوهش حاضر اثر tDCS بر عملکرد حافظه و به طور خاص تاثیر بر روی DLPFC را آزمایش می‌کند. tDCS یک تکنیک درمانی عصبی است که جریان مستقیم و ضعیفی را به مناطق قشری وارد می‌کند. در این پروژه برای سنجش میزان حافظه افراد از آزمون حافظه فعال N-Back استفاده شده ‌است. پس بررسی و تحلیل آماری آزمون نتیجه گرفته شد که در آزمون 2-Back و 3-Back تعداد 17 نفر از بین 19 نفر ارتقای حافظه داشته‌اند. در این میان روایی آزمون N-Back و زمان پاسخ به تحریک­های هدف قبل و بعد از اعمال تحریک بررسی و نتایج قابل توجهی گرفته شده است. در ادامه به تحلیل و بررسی سیگنال ERP ثبت شده در پاسخ به تحریک­های هدف با استفاده از روش‌های مبتنی بر پردازش سیگنال به منظور تعیین برچسب صحیح و پیش‌بینی یا تشخیص برچسب حافظه پرداخته شده است. در واقع بعد از اطمینان از ارتقای حافظه فعال در افراد مورد آزمایش، ابزاری طراحی شده است که با درصد خطای ناچیز با جواب های آزمون مورد نظر تطبیق دارد و به عبارت دیگر می­توانیم تا 98% با اطمینان ادعا کنیم که نتایج استنباط شده با آنچه که در واقعیت توسط داوطلبان پاسخ داده شده است، انطباق قابل قبولی را به همراه دارد.

دانشجو: مهلا انتظاری

استاد راهنما: دكتر مهدی آذرنوش

هيات داوري: دكتر قشونی ؛ دكتر غنایی

تاريخ دفاع: دو شنبه 25/11/95                 ساعت: 16

محل: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد کلاس 118