سه شنبه, 29 خرداد 1397

دریافت برنامه

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مشهد

دانشکده: مهندسی گروه آموزشی: مهندسی پزشکی-بیومکانیک
وظایف آموزشی خانم: آزاده قوچانی  
در نیم‏سال: دوم سال تحصیلی 95-94 سمت: هیات علمی/ بورسیه تعداد واحد موظف: 12
         

2- جدول ساعات حضور در محل کار با ذکر تدریس، حضور، مشاوره و شرکت در جلسات و شوراها

(جدول شماره 2)

ساعات

ایام هفته

10-8 12-10 13-12 15-13 17-15 19-17
شنبه   حضور جلسه شورای گروه کینزیولوژی کینزیولوژی  
یکشنبه   مشاوره   بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی  
دوشنبه            
سه‏شنبه            
چهارشنبه            
پنجشنبه بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی (ه ف)/ کینزیولوژی(ه ز) بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی (ه ف)/ کینزیولوژی( ه ز)        
جمع ساعات حضور: 2 ساعت جمع ساعات مشاوره: 2 ساعت جمع ساعات جلسات و شوراها: 1 ساعت

(توجه: حضور و مشاوره در ساعات بین 14-12 و 18 به بعد پذیرفته نیست.)

امضای استاد: آزاده قوچانی

نام و نام خانوادگی و امضای معاون آموزشی دانشکده:

نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه:

فرامرز فیروزی

تایید اداره کل آموزش دانشگاه(امضا، تاریخ و مهر):