دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

دریافت برنامه

 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مشهد

دانشکده: فني و مهندسي گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
وظایف آموزشی خانم/آقای: مجيد قشوني عضو هیات علمی تمام وقت/نیمه وقت/بورسیه/طرح خدمت سربازی
در نیم‏سال: اول سال تحصیلی 1396-1395 سمت: ندارد تعداد واحد موظف: 15
       

نیم‏سال: اول96-1395 جدول ساعات حضور در محل کار با ذکر تدریس، حضور، مشاوره و شرکت در جلسات و شوراها

(جدول شماره 2)

ساعات

ایام هفته

8-7 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 ملاحظات
شنبه حضور تدريس تدريس جلسه گروه

مشاوره

(باوقت قبلی)

مشاوره

(باوقت قبلی)

 
یکشنبه مشاوره (باوقت قبلی) مشاوره (باوقت قبلی)

مشاوره

(باوقت قبلی)

       
دوشنبه مشاوره (باوقت قبلی) مشاوره (باوقت قبلی)

مشاوره

(باوقت قبلی)

       
سه‏شنبه

حضور

(پاسخگويي)

حضور

(پاسخگويي)

تدریس   تدریس    
چهارشنبه

حضور

(پاسخگويي)

تدریس تدریس تدریس

حضور

(پاسخگويي)

تدریس  
پنجشنبه حضور (پاسخگويي) تدریس حضور(پاسخگویی)/ تدریس (ه.ز) تدریس      
جمع ساعات حضور: 9   جمع ساعات مشاوره: 14   جمع ساعات جلسات و شوراها: 2

(توجه: حضور و مشاوره در ساعات بین 14-12 و 18 به بعد پذیرفته نیست.)

امضای استاد: مجيد قشوني