دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد مشهد

دانشکده: مهندسی گروه آموزشی: مهندسی پزشکی-بالینی
وظایف آموزشی آقای: محمد راوری  
در نیم‏سال: اول سال تحصیلی 96-95 سمت: عضو هیئت‌علمی (مامور به تحصیل) تعداد واحد موظف: 12

2- جدول ساعات حضور در محل کار با ذکر تدریس، حضور، مشاوره و شرکت در جلسات و شوراها

(جدول شماره 2)

ساعات

ایام هفته

10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18
شنبه جلسه شورای گروه  

تدریس

تحقیق-21496

کلاس115

تدریس

معماری-21582

کلاس122

یکشنبه

تدریس

کاربر-21500

کلاس122

تدریس

کاربر-21499

کلاس122

دوشنبه

تدریس

کاربر-21501

کلاس122

تدریس

تحقیق-21495

کلاس122

سه‏شنبه      
چهارشنبه
پنجشنبه
جمع ساعات حضور: 0ساعت جمع ساعات مشاوره: 0ساعت جمع ساعات جلسات و شوراها: 2ساعت

(توجه: حضور و مشاوره در ساعات بین 14-12 و 18 به بعد پذیرفته نیست.)

امضای استاد:

محمد راوری

نام و نام خانوادگی و امضای معاون آموزشی دانشکده:

نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه:

دکتر مهدی آذرنوش

تایید اداره کل آموزش دانشگاه(امضا، تاریخ و مهر):