جمعه, 01 تیر 1397

دانشگاه آزاد اسلامي - واحد مشهد

دانشكده ..مهندسی. گروه آموزشي مهندسی پزشکی

وظايف آموزشي آقاي بهروز سپهری     عضو هيات علمي تمام وقت

در نيمسال اول سال تحصيلي 1395-1394      سمت: دانشیار     تعداد واحد موظف: 14

 

2- جدول ساعات حضور در محل كار با ذكر تدريس، حضور، مشاوره و شركت در جلسات و شوراها

ايام هفته   ساعات 10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18 ملاحظات
شنبه تدریس تدریس جلسه مپ تدریس مشاوره
يكشنبه
دوشنبه تدریس مشاوره تدریس مشاوره
سه شنبه حضور جلسه مک
چهارشنبه حضور تدریس مشاوره تدریس تدریس
پنجشنبه تدریس تدریس تدریس حضور

 جمع ساعات حضور: 6 جمع ساعات مشاوره: 8   جمع ساعات جلسات و شوراها: 4

(توجه: حضور و مشاوره در ساعات بين 14-12 و 18 به بعد پذيرفته نيست.)

امضاي استاد:   بهروز سپهری                                                                نام و نام خانوادگي و امضاي معاون آموزشي دانشكده:

نام و نام خانوادگي و امضاي مدير گروه :     مهدی اذرنوش                       تاييد اداره كل آموزش دانشگاه (امضا ، تاريخ و مهر):