دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد

دانشکده: فني و مهندسي گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
وظایف آموزشی آقاي محمد مهدي خليل زاده استاديار و عضو هيئت علمي
در نیم‏سال اول سال تحصیلی 1395-1396      تعداد واحد موظف: 15

2- جدول ساعات حضور در محل کار با ذکر تدریس، حضور، مشاوره و شرکت در جلسات و شوراها

(جدول شماره 2)

ساعات

ایام هفته

10-8 12-10 14-12 16-14 18-16 20-18
شنبه   مشاوره جلسه گروه مشاوره مشاوره  
یکشنبه            
دوشنبه            
سه‏ شنبه پاسخگويي/حضور پزشكي از راه دور پردازش سيگنال پزشكي از راه دور پردازش سيگنال  
چهارشنبه پردازش سيگنال پاسخگويي/حضور پردازش تصوير پاسخگويي/حضور كارگاه آموزشي  
پنجشنبه پاسخگويي/حضور پردازش تصوير پردازش سيگنال پزشكي از راه دور مشاوره  
جمع ساعات حضور: 8   جمع ساعات مشاوره: 8   جمع ساعات جلسات و شوراها:2  
استاد: محمد مهدي خليل زاده نام و نام خانوادگی و امضای معاون آموزشی دانشکده:
نام و نام خانوادگی و امضای مدیر گروه: تایید اداره کل آموزش دانشگاه(امضا، تاریخ و مهر):