پنج شنبه, 02 آذر 1396

جدیدقابل توجه دانشجویان محترمجدید

 بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از این پس جهت پرداخت وجه به حساب دانشگاه از شماره حسابهای زیر استفاده نمایید:


 شماره حساب جهت پرداخت شهریه:

 

سیبای بانک ملی 0271107110000

 

جام بانک ملت 4300002043

 

شماره حساب جهت پرداخت وجه برای امور رفاهی (سلف سرویس، اشتراک اینترنت، سرویس ایاب و ذهاب، پارکینگ و خوابگاه:

 

سیبای بانک ملی 0271207120007

جام بانک ملت  430002150