دوشنبه, 28 خرداد 1397

جدیدقابل توجه دانشجویان محترمجدید

 بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از این پس جهت پرداخت وجه به حساب دانشگاه از شماره حسابهای زیر استفاده نمایید:


 شماره حساب جهت پرداخت شهریه:

 

سیبای بانک ملی 0271107110000

 

جام بانک ملت 4300002043

 

شماره حساب جهت پرداخت وجه برای امور رفاهی (سلف سرویس، اشتراک اینترنت، سرویس ایاب و ذهاب، پارکینگ و خوابگاه:

 

سیبای بانک ملی 0271207120007

جام بانک ملت  430002150