سه شنبه, 29 خرداد 1397

سارا افسري

دكتر محمد مهدی خلیل زاده

امروزه، با توسعه سیستم‌های و تله‌مدیسین در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، فشرده‌سازی تصاویر پزشکی از اهمیت به‌سزایی برخوردار شده است؛ زیرا اگر روش‌های فشرده‌سازی به‌طور مناسب استفاده شوند، پهنای باند کلی، فضای ذخیره‌سازی و تاخیر کلی در مخابره به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. در این پروژه، ابتدا به معرفی تکنیک تصویربرداری MRI می‌پردازیم، سپس اهمیت فشرده‌سازی را بررسی می‌کنیم و پس از آن، معیارهای مقایسه سیستم‌های فشرده‌سازی اعم از نسبت فشرده‌سازی، میانگین مربع خطا، نسبت سیگنال به نویز، میزان شباهت‌های ساختاری بین دو تصویر و میزان داده‌های زائد را معرفی می‌نماییم. سپس به معرفی تبدیل موجک و به‌خصوص، تبدیل موجک صحیح به عنوان نگاشت‌کننده در فشرده‌سازی می‌پردازیم. در فصل بعد، روش‌های رمزگذاری تصویر را معرفی و شرح می‌دهیم. در این پروژه، به فشرده‌سازی تصویر MRI با کمک تبدیل موجک صحیح و رمزگذاری Maxshift و Zigzag پرداخته‌ایم و پس از آن، نتایج حاصل از پیاده‌سازی فشرده‌سازی با این تکنیک‌ها را بررسی نموده‌ایم. با توجه به نتایج بدست‌آمده، میزان فشرده‌سازی تصاویر MRI با استفاده از رمزگذاری Zigzag با افزایش نویز تصویر، افزایش می‌یابد و به تبع آن، میزان فشرده‌سازی در رمزگذاری Maxshift با کاهش نویز، افزایش می‌یابد و همچنین، میزان شباهت بین تصویر بازسازی‌شده و تصویر اصلی در روش Zigzag، بیشتر از روش Maxshift می‌باشد.