سه شنبه, 29 خرداد 1397

GSR بیانگر پاسخ گالوانیکی پوست و PPG، بیانگر فشار خون شریانی می باشد. که ثبت این دو سیگنال و استخراج ویژگی از انها در سایکوفیزیولوژی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است که نشانگر شرایط روحی و روانی فرد می باشند. هدف این پروژه طراحی و ساخت سیستمی برای ثبت همزمان دو سیگنال PPG و GSRو انتقال سیگنال های ثبت شده به کامپیوتر و نمایش ان با استفاده از نرم افزار مناسب می باشد. بدین منظور یک سری فعالیت های تحقیقاتی جهت شناخت ویژگی های سیگنالهای مذکور و طراحی مدار مناسب جهت ثبت آنها انجام شد. نهایتا ارسال این سیگنالها به کامپیوتر با استفاده از میکروکنترلر AVR و از طریق پورت سریال صورت گرفت و توسط نرم افزار labview 8.6 نمایش داده شد.