سه شنبه, 29 خرداد 1397

را دو چندان كرده است. به دليل اهميت روزافزون اطلاعات و تمايل افراد به امنيت بيشتر، روش هاي سنتي حفاظت از اطلاعات و شناسايي افراد همچون استفاده از كلمات عبور، به تنهايي قابل اعتماد و پاسخگوي نياز فعلي نخواهد بود.فناوري بومتريك از جمله فناوري هاي نوظهور در عرصه ي فناوري اطلاعات است، كه مي تواند پاسخگوي اين نياز باشد. ليكن استفاده ي صحيح از آن مستلزم اتخاذ رويكردي جامع و همه جانبه نگر است.استفاده از اين فناوري قبل از هر چيز، مستلزم تحليل و بررسي مسائل علمي در هر كاربرد خاص است، به گونه اي كه ضرورت استفاده از اين فناوري به طور كامل مشخص و به دنبال آن سياست هاي لازم براي پياده سازي و به كارگيري اين سيستم ها اتخاذ شود. در اين تحقيق از سيگنال به عنوان سيستم شناساگر استفاده شد . اين سيگنال حاوي اطلاعات منحصر به (PPG) فيزيولوژيكي فتوپلتيسموگراف فرد براي هر شخص بود و با توجه به آساني و ارزان بودن ثبت آن، به سیگنال بسیار مناسبی برای بيومتري تبديل شده است. ابتدا از سوژه ها ثبت در شرايط مناسب گرفته شد و سپس ويژگي هاي زماني، فركانسي، زمان فركانس و آنتروپي براي هر سيگنال مشخص شد. در آخر با استفاده از شبكه هاي عصبي MLP و ELMAN این ویژگی­ها براي شناسايي بكار رفتند. نتایج حاصل از اين شبكه ها در بهترين حالت 75 درصد تفكيك براي افراد مختلف مشخص نمودند.