سه شنبه, 29 خرداد 1397

طراحی و پیاده سازی سیستم بیوفیدبک GSR

دانشجو:  فاطمه معزی    استاد راهنما:  مهدي آذرنوش

بيوفيدبك GSR


  هدف از اين تحقيق ايجاد بخشي از يك سيستم كلي بيوفيدبك زيستي است كه بتواند تغييرات سايكوفيزيولوژيكي بدن را براي كنترل دروني شخص ايجاد كند و هم چنين ابزار مناسبي را جهت ثبت سيگنال حياتي GSR طراحي كرده و بكار بنديم, اين دستگاه بايد دستگاهي باشد كه علاوه بر كاربرد كلينيكي و درماني در آزمايشگاه روان شناسي نيز قابل استفاده باشد. براي شروع اين تحقيق ابتدا مطالعاتي بر روي ويژگيهاي سيگنال GSR از ابعاد سايكوفيزيولوژيكي و سيگنال آن صورت گرفت سپس به سراغ طراحي مدارات مناسب براي ثبت سيگنال GSR رفتيم و در نهايت هم يك نمونه بيوفيدبك ديداري براي نمايش تغييرات GSR پياده سازي و ساخته شد.