سه شنبه, 29 خرداد 1397

طراحي و ساخت سيستم بیوفیدبک دو کاناله دما

 دانشجو:                       حسین نوتاش

استاد راهنما:                مهدي آذرنوش

 

علاقه به یادگیری کنترل فرایندهای غیر ارادی ، همچون ضربان قلب ، فشار خون ، تنفس و ... از دیر باز در ذهن بشر وجود داشته است . با تحقیقات و پژوهشهای دقیق و کنترل شده ای که به ویژه از دهه ششم قرن حاضر انجام شده ، این کشف مهم که می توان بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک را تحت کنترل ارادی در آورد ، صورت گرفته است . اولین نتایج کار محققین در ابتدای دهه 1960 با گزارشهایی مبنی بر موفقیت کاربرد فیدبک فیزیولوژیکی در آموزش آزمودنیها جهت کنترل ضربان قلب و انقباضات نامحسوس ماهیچه های دستهایشان اعلام شد و از آن زمان تا کنون هر روز بیش از پیش بر وسعت و عمق تحقیقات فوق تحت عنوان بیوفیدبک افزوده می شود.

دریافت بازخورد حرارت از قسمت های مختلف بدن به صورت قابل ملاحظه ای به عنوان یک شیوه بیوفیدبک به کار برده می شود. در این نوع دستگاه ها معمولا ً با استفاده از یک "حس کننده حرارت"، تغییرات اندک حرارت نوک انگشتان دست، پا یا دیگر مواضع، اخذ، تقویت و آشکار می شود.

دلیل اساسی برای استفاده از بیوفیدبک حرارت انگشت این است که برانگیختگی سیستم اعصاب سمپاتیک موجب انقباض عروق پیرامونی می شود. بدین ترتیب آموزش درمانجویان برای افزایش حرارت نوک انگشتان (به عنوان شاخصی برای جریان خون پیرامونی ) که به دنبال افزایش جریان خون پیرامون حاصل می شود موجب " آرامش طغیان سمپاتیک " شده و به این ترتیب می تواند آرامش عمومی بدن را فراهم سازد.