شنبه, 04 آذر 1396

اطلاعيه عدم تشكيل كلاس

کلیه کلاسهای آقای دکتر قشونی به علت فوت مادر ایشان برگزار نخواهد شد

                                          گروه مهندسي پزشكي