شنبه, 04 آذر 1396

دروس ارائه شده:

 

داخل استان خراسان     خارج از استان خراسان

 

                            پرتال انتخاب واحد و حذف و اضافه

                   

 تقويم آموزشي سال تحصيلي 96-97

تقویم آموزشي نيمسال اول 97-96

روز شمارنيمسال اول 97-96

استادان راهنمای دانشجویان ورودی های مختلف

         
آخرین برنامه كلاسي گروه مهندسي پزشكي درنيم سال دوم 96 -95

تغییرات در شماره گذاری جدید  کلاسها  دانشکده همراه با شماره قدیم آنها

   برنامه امتحانات   گروه مهندسي پزشكي درنيمسال اول  96-95

برنامه آزمايشگاهها وکارگاهها ی گروهها ي مهندسي پزشكي درنيمسال اول96-95(نگارش پنجم 95/08/01 )

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلی 65-95

برنامه زمان بندی حضور استادان راهنما در ایام انتخاب واحد  

نکاتی در مورد انتخاب واحد که شما باید بدانید

راهنمای تصویری انتخاب واحد دانشجویان جدید

دروس نیمسال اول 96-95 دانشجویان مهندسی پزشکی ورودیهای سال 95

چارت های درسی