سه شنبه, 29 خرداد 1397

دروس ارائه شده:

 

داخل استان خراسان     خارج از استان خراسان

 

                            پرتال انتخاب واحد و حذف و اضافه

                   

 تقويم آموزشي سال تحصيلي 96-97

تقويم آموزشي نيمسال دوم تحصيلي 96-97 

روز شمار نيمسال دوم 97-96

استادان راهنمای دانشجویان ورودی های مختلف

         
آخرین برنامه كلاسي گروه مهندسي پزشكي درنيم سال دوم 97 -96

تغییرات در شماره گذاری جدید  کلاسها  دانشکده همراه با شماره قدیم آنها

برنامه امتحانات   گروه مهندسي پزشكي درنيمسال دوم 96-97 

برنامه آزمايشگاهها وکارگاهها ی گروهها ي مهندسي پزشكي درنيمسال دوم 96-97

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلی دوم 96-97

برنامه زمان بندی حضور استادان راهنما در ایام انتخاب واحد  

نکاتی در مورد انتخاب واحد که شما باید بدانید

راهنمای تصویری انتخاب واحد دانشجویان جدید

دروس نیمسال اول دانشجویان مهندسی پزشکی ورودیهای سال 96

چارت های درسی