سه شنبه, 13 خرداد 1399
                                          نام فرم                                           
   دریافت                             توضیحات                        
تعریف پروژه کارشناسی( بیوالکتریک –بالینی) دریافت فایل بعد از انتخاب واحد پروژه
تعریف پروژه کارشناسی( بیومکانیک) دریافت فایل بعد از انتخاب واحد پروژه
آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی  دریافت فایل قبل از دفاع پایان نامه
کاربرگ ثبت نمره(بیومکانیک)  دریافت فایل همزمان با دفاع پایان نامه
تمدید پروژه دریافت فایل  در صورت عدم دفاع از پروژه در نیم سال اخذ پروژه
ماده 55-معرفی به واحد دیگر برای دانشجویان کارشناسی دریافت فایل برای اخذ درس در واحد دیگر
فرم درخواست سمعی وبصری  دریافت فایل جهت انتخاب محل دفاع پروژه
انتخاب عنوان پروژه و تعیین استاد راهنما  دریافت فایل قبل از انتخاب واحد پروژه
معرفي نامه پژوهشي دریافت فایل در صورت درخواست کارآموزی در بیمارستان
درخواست معرفی نامه کارآموزی(مخصوص ورودی های 95 به بعد)  دریافت فایل همزمان با انتخاب واحد کارآموزی
نتیجه تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی  دریافت فایل همزمان با انتخاب واحد
 نحوه ارائه گزارشهاي كاراموزي بهمراه فرم پایان دوره کارآموزی(مخصوص ورودی های 95 به بعد)  دریافت فایل در حين دوره کارآموزی و بعد از اتمام ان
لیست دروس دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی( ورودی های 95 به بعد) دریافت فایل
چارت دروس دانشجویان کارشناسی مهندسی پزشکی( ورودی های 95 به بعد) دریافت فایل
فرم درخواست دروس ترم تابستان دریافت فایل
فرم تعيين گرايش دانشجويان مهندسي پزشكي ورودي سال 1395

دريافت pdf

دريافت word

بازديد علمي-

ليست دانشجويان متقاضي

دریافت فایل

دریافت فایل

درخواست مجوز(تعهد نامه) دریافت فایل