شنبه, 02 بهمن 1400

 

1-     آزمایشگاه تخصصی ارشد مهندسی پزشکی ( طبقه همكف روبروي سايت هوش مصنوعي)

-        مورد استفاده برای پروژه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

مساحت: 27متر مربع(5m*5.5m)

دانشجوياني كه نياز به استفاده از امكانات اين ازمايشگاه را دارند پس از دريافت مجوز از اقاي دكتر قشوني به كارشناس گروه اقاي محمديان در دفتر گروه مهندسي پزشكي مراجعه نمايند .

 

dsc00772

dsc007734