پنج شنبه, 07 بهمن 1400


برنامه حضور دكتر مهدي آذرنوش مديرگروه كارشناسي و ارشد بيوالكتريك در نيمسال اول   93-92                                                                                                                                                            Azarnoosh

       باسمه تعالی                     

رزومه علمي پژوهشي

مشخصات فردی

نام: مهدي                        

نام خانوادگي: آذرنوش

سال تولد: 1360

سمت : عضو هيأت علمي

مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت : دانشكده فني و مهندسي گروه مهندسی پزشکی

تاريخ استخدام : 1/12/1384

سوابق تحصيلي :

مقطع

مدرك

محل تحصيل

سال اخذ مدرك

کارشناسي

مهندسي برق - الکترونيک

دانشگاه فردوسی مشهد

1382

کارشناسي ارشد

مهندسي پزشکي - بيوالکتريک

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

دکتری تخصصی

مهندسی پزشکی - بيوالکتريک

آزاد اسلامی علوم و تحقيقات تهران

1390

 

سوابق اجرائي

سمت

محل

زمان

معاونت گروه مهندسي پزشکي

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

از شهريور 1387 تا مهر 1389

مدير گروه مهندسي پزشکي-بيوالکتريک

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

از تيرماه 1391 تاکنون

 

سوابق علمي تحقيقاتي

  1. 1.مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

عنوان مقاله

نويسندگان

مواف اصلي

همكار

پوستر

سخنراني

نام و سطح كنفرانس

محل برگزاري

زمان برگزاري

تعيين منابع مؤثر در ايجاد واکنش الکتريکي پوست با استفاده از روش ساختار زماني در تحليل مؤلفه هاي مستقل

مهدي آذرنوش،

محمدعلي خليل­زاده

P

 

P

 

دوازدهمين کنفرانس مهندسي­پزشکي ايران

تبريز

آبان 1384

مدلسازي نحوة فعاليت سيستم اعصاب خودکار در آزمون دروغ سنجي

مهدي آذرنوش،

محمدعلي خليل­زاده

P

 

P

 

دوازدهمين کنفرانس مهندسي­پزشکي ايران

تبريز

آبان 1384

تشخيص خودکار مراحل خواب با استفاده از جدول جستجوي فازي

مهدي آذرنوش،

محمدرضا اکبرزاده توتونچي

P

 

 

P

يازدهمين کنفرانس بين­المللي کامپيوتر، انجمن کامپيوتر ايران، پژوهشگاه دانش­هاي بنيادي، پژوهشکدة علوم کامپيوتر

تهران

بهمن 1384

طبقهبندي استرس رواني با استفاده از ويژگيهاي خطي و غيرخطي استخراجي از سيگنال مغزي

سيدعابد حسيني، محمدعلي خليلزاده،

مهدي آذرنوش

 

P

 

P

سومين کنفرانس ملي داده‎‎کاوي ايران

تهران

آذر 1388

کميسازي سيگنالهاي مغزي بهمنظور ارزيابي استرس هيجاني با استفاده از ويژگيهاي غيرخطي و طيفهاي مرتبة بالا

سيدعابد حسيني، محمدعلي خليل­زاده،

مهدي آذرنوش،

سيدمهران همام

 

P

 

P

شانزدهمين کنفرانس ملي مهندسي پزشکي ايران

تهران

دي 1388

ارايۀ يک مدل توصيفي و محاسباتي از فعاليت مغز در هنگام استرس هيجاني

سيدعابد حسيني، محمدعلي خليل­زاده، سيدمهران همام،

مهدي آذرنوش

 

P

 

P

شانزدهمين کنفرانس ملي مهندسي پزشکي ايران

تهران

دي 1388

ارزيابي تغييرات سطح استرس با استفاده از تصويربرداري حرارتي چهره

امين درخشان،

محمدعلي خليل­زاده،

مهدي آذرنوش،

امين محمديان،

علي شريفي،

امين رمضاني­فر

 

P

 

P

شانزدهمين کنفرانس ملي مهندسي پزشکي ايران

تهران

دي 1388

غربالگري افراد اغفالگر با استفاده از تصويربرداري حرارتي چهره

امين درخشان،

محمدعلي خليل­زاده،

مهدي آذرنوش،

امين محمديان

 

P

 

P

ششمين کنفرانس بين المللي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات

تهران

اسفند 1388

ارزيابي تغييرات سطح استرس با استفاده از تصويربرداري حرارتي چهره

امين درخشان،

محمدعلي خليل­زاده،

مهدي آذرنوش،

امين محمديان

 

P

 

P

دومين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران

نجف آباد

اسفند 1388

آشکارسازي استرس با استفاده از تصويربرداري حرارتي چهره

 

امين درخشان،

محمدعلي خليل­زاده،

مهدي آذرنوش،

امين محمديان،

علي شريفي

 

P

 

P

پانزدهمين کنفرانس بين المللي سالانه انجمن کامپيوتر ايران

تهران

اسفند 1388

The Measurement and Processing of EEG Signals to Evaluate Fatigue

M.R. Yousefi,

M. Azarnoosh

 

P

 

P

26th Southern Biomedical Engineering Conference

Maryland, USA

May

2010

Evaluating Variability of Frequency Features of EEG Signals during Mental Fatigue

M. Azarnoosh,

A. M. Nasrabadi, M.R. Mohammadi,

S.M.P. Firoozabad

P

 

P

 

17th Iranian Conference on Biomedical Engineering

Esfahan

Nov.

2010

Improved compression ratio for model-based ECG compression using differential coding

Z. Passand,

M. Azarnoosh

 

P

 

P

IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine Workshops (BIBMW)

Atlanta, GA

Nov.

2011

ارزیابی تغییرات پیچیدگی فعالیت مغز در حین وقوع خستگی ذهنی با استفاده از تحلیل دینامیک نمادین سیگنال EEG

مهدی آذرنوش،

علی مطیع نصرآبادی،

محمدرضا محمدی،

محمد فیروزآبادی

P

 

P

 

اولین کنفرانس ملی، آشوب، فرکتال و سیستم­های پیچیده

مشهد

آذر 1390

 


  1. 2.مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي:

عنوان مقاله

نويسندگان

مواف اصلي

همكار

نام مجله و مشخصات مقاله در مجله

رتبه علمي

زمان انتشار

آشكارسازي استرس هيجاني به كمك ويژگي­هاي غيرخطي و طيف مرتبة بالاي سيگنال مغزي

سيدعابد حسيني، محمدعلي خليل­زاده، سيدمهران همام،

مهدي آذرنوش

 

P

مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز،

جلد 39، شماره 2 (پياپي 58)، صص 24-13

علمي=پژوهشي

ISC

پاييز و زمستان 1388

ارايه نقشه شناختي و مدل محاسباتي از عملكرد مغز در استرس هيجاني

سيدعابد حسيني، محمدعلي خليل­زاده،

سيدمهران همام،

مهدي آذرنوش

 

P

فصلنامه تازه­هاي علوم شناختي

سال دوازدهم، شماره 2 (پياپي 46)، صص 14-1

علمي=پژوهشي

ISC

تابستان 1389

Investigation of mental fatigue through EEG signal processing based on nonlinear analysis: Symbolic dynamics

M. Azarnoosh,

A.M. Nasrabadi, M.R. Mohammadi,

S.M.P. Firoozabad

P

 

Chaos, Solitons & Fractals

44 (12), 1054-1062

ISI

2011

Evaluating Nonlinear Variability of Mental Fatigue Behavioral Indices during Long-Term Attentive Task

M. Azarnoosh,

A.M. Nasrabadi, M.R. Mohammadi,

S.M.P. Firoozabad

P

 

Complexity, Vol 17, No. 6, pp. 7-16

ISI

2012

تشخیص دروغ بر مبنای سیگنالهای فوتوپلتیسموگراف و مقاومت الکتریکی پوست با استفاده از شبکه عصبی

محمدامین یونسی هروی، محمدعلي خليل­زاده،

رسول صرافان،

مهدی آذرنوش

 

P

دوفصلنامه پردازش علائم و داده­ها

سال 1391 شماره 2(پياپي 18)، صص 60-49

علمي=پژوهشي

ISC

1391

 

 

 


  1. 3.راهنمايي و مشاوره پايان­نامه­ها/رساله­های تحصيلات تکميلي:

رديف

عنوان

پايان نامه‌ها / رساله ها

تعداد واحد

عنوان دوره تحصيلي

تاريخ

دقيق

دفاع

نام دانشجو

دانشگاه

محل

انجام

نام

اساتيد

راهنما

نام

اساتيد

مشاور

1

آشكارسازي استرس هيجاني به كمك ويژگي­هاي غيرخطي و طيف مرتبة بالاي سيگنال مغزي

6

کارشناسی ارشد

14/08/1388

سیدعابد حسینی

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

سیدمهران همام

مهدی آذرنوش

2

آشکارسازی استرس با استفاده از تصویربرداری حرارتی چهره با کاربرد دروغ سنجی

6

کارشناسی ارشد

01/11/1388

امین درخشان

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

علی شریفی، مهدی آذرنوش

3

مدلسازی سیگنال فشارخون در استرس ناشی از دروغ سنجی به منظور حذف کاف از سیستم ثبت

6

کارشناسی ارشد

29/11/1388

محمدامین یونسی هروی

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

مهدی آذرنوش

4

ارزیابی اثر خستگی ذهنی بر فعالیتهای مبتنی بر توجه ماندگار

با استفاده از مولفه های زمان فرکانسی (ویولت) سیگنال EEG

6

کارشناسی ارشد

تابستان 89

سیده بنت الهدی نوربخش

شاهد

علی مطیع­نصرآبادی

مهدی آذرنوش

5

بررسي خستگي ذهني با به كارگيري روشهاي فركتال چندگانه

6

کارشناسی ارشد

زمستان 91

فاطمه الیاسی

شاهد

علی مطیع­نصرآبادی

مهدی آذرنوش

6

بررسی تغییرات خستگی ذهنی در فعالیت های مبتنی بر توجه ماندگار در طول زمان با به کارگیری تکنیک جدید SOM of SOM

6

کارشناسی ارشد

زمستان 91

مائده نصراصفهانی

شاهد

علی مطیع­نصرآبادی

مهدی آذرنوش

7

ارزیابی تغییرات سطح استرس توسط سیگنال‌های PPG،HRV و GSR با استفاده‌از مدل مثلثاتی

6

کارشناسی ارشد

29/11/1391

میثم روح­بخش حسن­نژاد

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

مهدی آذرنوش

8

پردازش سیگنال­های بیولوژیکی به کمک موجک­ها

6

کارشناسی ارشد

25/06/1392

فهیمه ولی زاده

آزاد اسلامی مشهد

رجبعلی کامیابی گل

مهدی آذرنوش

9

آشکارسازی خستگی راننده با استفاده از سیگنال نرخ تغییرات ضربان قلب

6

کارشناسی ارشد

31/06/1392

علی شریعتی

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

مهدی آذرنوش

10

ارزیابی بیماری اختلال وسواس فکری- عملی (OCD) با استفاده از پردازش غیرخطی سیگنال EEG

6

کارشناسی ارشد

08/08/1392

فهیمه فضل خدا

آزاد اسلامی مشهد

مهدی آذرنوش

علی غنایی

سیدعلیرضا سجادی

11

بررسی تفکیک افراد با هوش هیجانی بالا و پایین با پردازش غیرخطی سیگنال EEG

6

کارشناسی ارشد

در حال اجرا

مهدیه ایرانمنش

آزاد اسلامی مشهد

مهدی آذرنوش

علی غنایی

12

بررسی تغییرات سیگنال مغزی و تعیین الگوی رفتاری افراد در مدیتیشن

6

کارشناسی ارشد

در حال اجرا

سمانه صفری

آزاد اسلامی مشهد

مهدی آذرنوش

سعید راحتی قوچانی

13

بررسی تاثیر هیپنوتیزم بر سیگنال مغزی (EEG) در هنگام رجوع به حافظه دیداری

6

کارشناسی ارشد

در حال اجرا

فاطمه دیده­ور

آزاد اسلامی مشهد

مهدی آذرنوش

مهدی فتحی

مجید قشونی

14

تخمین پیوسته فشارخون مبتنی بر دو سیگنال فتوپلتیسموگرام و الکتروکاردیوگرام در کاربرد مراقبت همراه

6

کارشناسی ارشد

در حال اجرا

مهدی

رحمانزاده کرمانی

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

مهدی آذرنوش

15

تخمین پیوسته سرعت ضربان خون شرياني مبتنی بر امپدانس سنجی

6

کارشناسی ارشد

در حال اجرا

محمدحسن قربانی

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

مهدی آذرنوش

16

تخمین پیوسته فشارخون با استفاده از سیگنال فتوپلتیسموگرافی

6

کارشناسی ارشد

در حال اجرا

حمیدرضا

ریخته­گر مشهد

آزاد اسلامی مشهد

محمدعلی خلیل­زاده

مهدی آذرنوش

17

بررسی تغییرات خستگی ذهنی بر پایه تکنیک های خوشه یابی سیستم ایمنی مصنوعی بر روی سیگنال EEG

6

کارشناسی ارشد

در حال اجرا

مهسا حسنی

آزاد اسلامی علوم­ و تحقیقات تهران

علی مطیع نصرآبادی

مهدی آذرنوش

 


4.     سوابق تدريس

پردازش سیگنالهای بیولوژیکی (کارشناسی ارشد)

مدارهاى منطقى

الكترونيك 1

الكترونيك 2

حسابگری الگوریتمی

آمار حياتى و احتمالات

مبانی الکترونیک و دیجیتال

مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی

برنامه نویسی کامپیوتر

 

5.     زمينه­های پژوهشی مورد علاقه

-         اخذ، پردازش و تحلیل سیگنال­های حیاتی

-         پردازش سیگنالهای بیولوژیکی در شاخه های متنوع و مرتبط با مهندسی­پزشکی بخصوص مباحث مطرح در زمینه علوم شناختی و فیزیولوژی-روانی

-         استفاده از ابزارهای هوشمند و سیستم های خبره برای شناخت و تحلیل سیگنال­ها و سیستم­های بیولوژیکی

-         مدلسازی سیستم­های بیولوژیکی و کاربرد آن در صنایع مختلف پزشکی

-          

عضويت در مجامع علمي داخلي و بين المللي و خدمات به کنگره ها

نام انجمن يا مجمع

محل

از سال تا ...

انجمن علمی مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

از سال 1388 تاکنون

 

جوايز و افتخارات علمي

عنوان

محل

سطح

سال

استاد منتخب نمونه علمی- فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

واحد دانشگاهی

1391

استاد منتخب فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشکده مهندسی

1391

رتبه اول طرح پژوهشي در هفتمين جشنواره علمي­پژوهشي فردوسي، در گروه فني و مهندسي با طرح: دروغ­سنجي طيف مادون قرمز حرارتي با همکاری

آقایان امین درخشان، محمدعلي خليل زاده، امین محمدیان

دانشگاه فردوسي مشهد

استانی

1388

کسب رتبه اول پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی در هشتمین جشنواره علمی­پژوهشی فردوسی، با عنوان: کمی سازی سیگنالهای مغزی EEG به منظور ارزیابی سطح استرس روانی، با همکاری سیدعابد حسینی، محمدعلي خليل زاده، سیدمهران همام

دانشگاه فردوسی مشهد

استانی

1390

 

 

ساير فعاليت هاي علمي اجرائي

عنوان

محل

سال

دبیر کمیته اجرایی

«پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران»

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

بهمن­ماه 1387

مسؤول روابط عمومی و دبیرخانه همایش

«رهیافت­های علوم مهندسی در پرتو قرآن کریم»

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

آبان­ماه 1391

رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مهندسی پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

از سال 1390 تاکنون

 

نحوه ارتباط

پست الكترونيكى: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس صفحه خانگى: http://azarnoosh.mshdiau.ac.ir

 

آدرس محل کار

مشهد قاسم آباد، بلوار اماميه، خيابان استاد يوسفى، دانشكده فنى و مهندسى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد طبقه اول- گروه مهندسی پزشکی

شماره تلفن تماس : 6629467 511 98+ و 2-6613000 511 داخلی 235