پنج شنبه, 07 بهمن 1400

مراحل تصويب پروپوزال،دفاع پايان نامه، فارغ التحصيلي وتسويه حساب دانشجويان


كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

  الف .مراحل درخواست تصويب موضوع پايان نامه ( پروپوزال )و ارسال مدارک به دفتر تحصیلات تکمیلی جهت دریافت کد  :

1- تكميل فايل هاي Word  ( فرم طرح تحقيق جدید ، فرم مشخصات استاد راهنما و مشاور و دانشجو ( CiCT )فرم هاي فوق مي بايست با راهنمايي استاد راهنما تكميل و امضا گردد.

2  -حد اكثر  24 ساعت پس از تصويب نهائي پروپوزا ل  دانشجو مي بايست نسبت به  تحويل فرمهاي     پروژه ،  الف     و سي اي سي تي ، تعهدات اقدام نمايد.درصورتي كه استاد راهنا و يا مشاوربراي اولين بار با دانشگاه همكاري مي كنند  تصوير حكم كارگزيني،شماره ملي وشمار ه حساب سيبا ضروري است

 ب .مراحل دفاع :

1- تحویل فرم های امضاء شده  اعلام کفایت ووصول پايان نامه توسط  استادان دفاع ( دانشجويان مي بايست حداقل 20 روز قبل از تاريخ دفاع  با نامه استاد راهنماجهت بررسی پرونده خود به دفتر گروه مراجعه نماید. ) و تكميل فرم هاي ج و د-آمادگی دفاع ،سمعی بصری

2- درخواست چاپ مجوز جلسه دفاعيه از مسئول كامپيوتر  آموزش دانشكده مهندسی  (خانم ها:فرشچیان-کاردهی مقدم)

 3- امضاء فرم تقاضا نامه مجوز جلسه دفاعيه و ارسال كارنامه كلي توسط مدير گروه سپس مدير كل خدمات آموزشي دانشگاه سپس رئيس اداره امتحانات دانشگاه

صدور برگه مهلت دفاعيه توسط اداره آموزش دانشگاه ( تحویل آن به گروه ) 

 4-درخواست صدور صورت جلسه دفاع از مركز كامپيوتر ( و تحویل  آنها به گروه )  

  5- تكميل فرم تعيين مكان و زمان ( فرم ازسایت گروه گروه گرفته شود ) اعلام تاریخ و مکان دفاع به دفتر گروه در اسرع وقت

 6 -نصب آگهي جهت اعلام مكان و زمان جلسه دفاع حداقل یک هفته قبل از دفاع در بورد گروه و دانشکده و تحویل فایل آن به دفتر گروه جهت درج در سایت گروه

دانشجویانی که درخواست فرصت 6 ماهه جهت ارائه مقاله دارند : موظفند  پس از جلسه دفاع ،فرم فرصت ارائه مقاله، فرم ب، CD فايل Word فرم ب و تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت دائم ،وجدول گزارش نهايي بدون درج نمره نهايي را به دفتر گروه تحويل دهد.  

پ .مدارك فارغ التحصیلی : تمامي مدارك بايد بصورت تايپ شده باشد.

1-       فرم ب تکمیل شده و  امضا شده( دو نسخه )

2-       جدول گزارش نهايي  امضا شده به منظور پرداخت حق الزحمه اساتيد پايان نامه ( يك نسخه )

3-       يك نسخه فرم شماره دو ( در صورت نداشتن مقاله ) و يا يك نسخه فرم شماره سه ( در صورت داشتن مقاله ) 

4-       CD 5 عدد ( حاوي فايل word فرم ب و فايل pdf كل پايان نامه کامل و یکپارچه به انضمامم برگ تعهد اصالت  ، مقاله و پوستر وفرم خروجي اطلاعات پايان نامه   روي CD نام و نام خانوادگي و شماره شناسايي ورشته ومقطع  سال و نیمسال ورود  با ماژيك مخصوص نوشته شود

5-       رساله ( دو جلد ) تذكرات مهم : الف) دانشجويان مي بايست در صفحات اول پايان نامه (0قبل از فهرست) فرم تعهد اصالت پايان نامه را نيز  امضا شده قرار دهند  جهت نحوه صحيح شماره گذاري صفحات پايان نامه به سايت مراجعه شودب) نحوه صحيح طراحي جلد پايان نامه نيز در سايت موجود است.  

6-       حكم كارگزيني و شماره ملی وشماره حساب سيبا استادان دفاع ( در صورتي كه استادان از خارج از دانشگاه دعوت شده باشد)

7-       تكميل فرم عدم ارائه مقاله( براي دانشجويانيكه مقاله ندارند.)     

8-       تهيه  و تحويل پوستر پايان نامه  چاپي و الكترونيكي( در cd )) به دفتر گروه  ( قطع آ3  به صورت رنگي  عنوان با زمينه سبز تیره  باشد مطابق نمونه در برد گروه) پس از تأ ييد آن توسط مدير گروه  ،تحویل دفتر شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9-       چك ليست ( يك نسخه ) : مدارك ارسالي را مطابق چك ليست دریافتی از سایت گروه چك نماييد.  

10-    كاور A4 ( كليه مدارك و CD ها در اين كاور قرار داده شود )   

  ت.تسویه حساب سیستمی:

1- گروه و آزمايشگاه فيزيولوژي  با تحويل نامه استاد راهنماتوسط  :آقاي دكترآذرنوش  

2- آزمايشگاه تخصصي مهندسی پزشکی با تحويل سي دي كامل  پايان نامه  و پوستر توسط آقاي دكتر قشوني

کليه فرمها در سايت گروه مهندسي،  به آدرس  :    dbme.mshdiau.ac.ir   صفحه اصلی- فرم های  ارشد و فرم های اداری-  موجود مي باشد.

رعایت موارد فوق الزامی است  به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. و مسئولیت ان با خود دانشجو خواهد بود.

   

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعلام کرد :
از نیمسال آینده ، کلاسهای دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد حداکثر به مدت سه روز متوالی برنامه ریزی و تشکیل می شود .

 

با صدور بخشنامه ای از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه؛
میزان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
 
خبرگزاری آنا:با صدور بخشنامه ای از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، میزان اختصاص اعتبار پژوهشی برای حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، طیق بخشنامه مذکور که به دبیرخانه هیات امناهای استانی، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است ، واحدهای دانشگاهی می توانند برای حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای در رشته های آزمایشگاهی تا ۳۰ میلیون ریال و رشته های غیر آزمایشگاهی تا ۱۰ میلیون ریال و برای رساله های دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در رشته های آزمایشگاهی تا  ۶۰ میلیون ریال و در رشته های غیر آزمایشگاهی تا ۳۰ میلیون ریال اعتبار پژوهشی تخصیص دهند.

شایان ذکر است که پرداخت هزینه ها در برابر ارائه اسناد مثبت توسط استاد راهنما و تایید معاونت پژوهش و فناوری واحد انجام می گیرد.

 كد و عنوان رشته امتحاني(دفترچه شماره 1)
دانلود 2101 - علوم جغرافيايي /1
دانلود 2102 - علوم جغرافيايي /2
دانلود 2103 - علوم جغرافيايي /3
دانلود 2104 - علوم جغرافيايي /4
دانلود 2105 - علوم جغرافيايي /5
دانلود 2106 - مجموعه علوم اقتصادي
دانلود 2107 - مجموعه علوم تاريخي /1
دانلود 2108 - مجموعه علوم تاريخي /2
دانلود 2109 - مجموعه علوم تاريخي /3
دانلود 2110 - مجموعه علوم اجتماعي /1
دانلود 2111 - مجموعه علوم اجتماعي /2
دانلود 2113 - حقوق عمومي
دانلود 2114 - حقوق جزاوجرم شناسي فقه وحقوق جزا
دانلود 2115 - حقوق بين الملل عمومي
دانلود 2116 - حقوق خصوصي فقه وحقوق خصوصي
دانلود 2117 - مجموعه علوم سياسي
دانلود 2118 - مجموعه مديريت
دانلود 2119 - حسابداري
دانلود 2120 - علم اطلاعات ودانش شناسي
دانلود 2121 - مجموعه فلسفه
دانلود 2122 - مجموعه علوم تربيتي /1
دانلود 2123 - مجموعه علوم تربيتي /2
دانلود 2124 - مجموعه علوم تربيتي /3
دانلود 2125 - مجموعه علوم تربيتي /4
دانلود 2126 - مجموعه علوم تربيتي /5
دانلود 2127 - مجموعه علوم تربيتي /6
دانلود 2128 - مجموعه علوم تربيتي /7
دانلود 2130 - مجموعه علوم تربيتي /8
دانلود 2131 - مجموعه علوم ارتباطات
دانلود 2132 - سنجش واندازه گيري
دانلود 2133 - مجموعه روان شناسي
دانلود 2134 - مجموعه باستان شناسي
دانلود 2135 - محيطزيست
دانلود 2136 - مجموعه كارافريني
دانلود 2137 - اينده پژوهي
دانلود 2138 - مجموعه الهيات /1
دانلود 2139 - مجموعه الهيات /2
دانلود 2140 - مجموعه الهيات /3
دانلود 2141 - مجموعه الهيات /4
دانلود 2143 - مجموعه كلام
دانلود 2144 - فقه شافعي
دانلود 2145 - مديريت قراردادهاي بين المللي نفت وگاز
دانلود 2146 - حقوق نفت وگاز
دانلود 2147 - اقتصادنفت وگاز
دانلود 2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافيايي
دانلود 2149 - مجموعه مالي
دانلود 2150 - مطالعات زنان
دانلود 2151 - مجموعه مدرسي معارف اسلامي
دانلود 2152 - مجموعه تربيت بدني /1
دانلود 2153 - مجموعه تربيت بدني /2
دانلود 2154 - مجموعه تربيت بدني /3
دانلود 2155 - مجموعه تربيت بدني /4
دانلود 2156 - مجموعه تربيت بدني /5
دانلود 2201 - علوم زمين /1
دانلود 2202 - علوم زمين /2
دانلود 2203 - علوم زمين /3
دانلود 2204 - علوم زمين /4
دانلود 2205 - علوم زمين /5
دانلود 2206 - علوم زمين /6
دانلود 2208 - علوم زمين /7
دانلود 2209 - علوم زمين /8
دانلود 2210 - علوم زمين /9
دانلود 2211 - مجموعه شيمي /1
دانلود 2212 - مجموعه شيمي /2
دانلود 2213 - مجموعه شيمي /3
دانلود 2214 - مجموعه شيمي /4
دانلود 2215 - مجموعه شيمي /5
دانلود 2218 - فيتوشيمي
دانلود 2219 - هواشناسي
دانلود 2220 - زيست شناسي /1
دانلود 2221 - زيست شناسي /2
دانلود 2222 - زيست شناسي /3
دانلود 2223 - علوم جانوري /1
دانلود 2224 - علوم جانوري /2
دانلود 2225 - علوم جانوري /3
دانلود 2226 - زيست شناسي /4
دانلود 2227 - بيوشيمي
دانلود 2228 - زيست شناسي /5
دانلود 2229 - زيست شناسي /6
دانلود 2230 - بيوفيزيك
دانلود 2231 - زيست فناوري ميكروبي
دانلود 2232 - امار
دانلود 2233 - مجموعه رياضي /1
دانلود 2234 - مجموعه رياضي /2
دانلود 2235 - فيزيك دريا
دانلود 2236 - زيست شناسي دريا
دانلود 2237 - نانوفيزيك
دانلود 2238 - مجموعه فيزيك
دانلود 2239 - فوتونيك
دانلود 2240 - ژئوفيزيك /1
دانلود 2241 - ژئوفيزيك /2
دانلود 2242 - ژئوفيزيك /3
دانلود 2243 - ژئوفيزيك /4
دانلود 2244 - نانوشيمي
دانلود 2245 - ريززيست فناوري /نانوبيوتكنولوژي /
دانلود 2246 - بيوانفورماتيك
دانلود 2247 - علوم كامپيوتر
دانلود 2248 - مجموعه علوم شناختي
دانلود 2301 - مجموعه مهندسي برق /1
دانلود 2302 - مجموعه مهندسي برق /2
دانلود 2303 - مجموعه مهندسي برق /3
دانلود 2304 - مجموعه مهندسي برق /4
دانلود 2305 - مجموعه مهندسي برق /5
دانلود 2306 - مجموعه مهندسي برق /6
دانلود 2307 - مجموعه مهندسي عمران /1
دانلود 2308 - مجموعه مهندسي عمران /2
دانلود 2309 - مجموعه مهندسي عمران /3
دانلود 2310 - مجموعه مهندسي عمران /4
دانلود 2311 - مجموعه مهندسي عمران /5
دانلود 2312 - مجموعه مهندسي عمران /6
دانلود 2313 - مجموعه مهندسي عمران /7
دانلود 2314 - مجموعه مهندسي عمران /8
دانلود 2315 - مجموعه مهندسي عمران /9
دانلود 2316 - مجموعه مهندسي عمران /10
دانلود 2317 - مهندسي نقشه برداري /1
دانلود 2318 - مهندسي نقشه برداري /2
دانلود 2319 - مهندسي نقشه برداري /3
دانلود 2320 - مهندسي نقشه برداري /4
دانلود 2321 - مجموعه مهندسي مكانيك /1
دانلود 2322 - مجموعه مهندسي مكانيك /2
دانلود 2323 - مجموعه مهندسي مكانيك /3
دانلود 2324 - مجموعه مهندسي مكانيك /4
دانلود 2325 - مجموعه مهندسي مكانيك /5
دانلود 2326 - مجموعه مهندسي مكانيك /6
دانلود 2327 - مجموعه مهندسي مكانيك /7
دانلود 2328 - مجموعه مهندسي مكانيك /8
دانلود 2329 - مجموعه مهندسي مكانيك /9
دانلود 2330 - مهندسي دريا
دانلود 2331 - مهندسي هوا-فضا/1
دانلود 2332 - مهندسي هوا-فضا/2
دانلود 2333 - مهندسي هوا-فضا/3
دانلود 2334 - مهندسي هوا-فضا/4
دانلود 2335 - مهندسي معدن /1
دانلود 2336 - مهندسي معدن /2
دانلود 2337 - مهندسي معدن /3
دانلود 2338 - مهندسي معدن /4
دانلود 2339 - مجموعه مهندسي پليمر/1
دانلود 2341 - مجموعه مهندسي پليمر/2
دانلود 2343 - مهندسي محيطزيست /1
دانلود 2344 - مهندسي محيطزيست /2
دانلود 2345 - مهندسي محيطزيست /3
دانلود 2346 - مهندسي محيطزيست /4
دانلود 2347 - مهندسي پزشكي /1
دانلود 2348 - مهندسي پزشكي /2
دانلود 2349 - مهندسي پزشكي /3
دانلود 2350 - مجموعه مهندسي صنايع
دانلود 2353 - مهندسي نفت -مخازن
دانلود 2354 - مهندسي كامپيوتر/1
دانلود 2355 - مهندسي كامپيوتر/2
دانلود 2356 - مهندسي كامپيوتر/3
دانلود 2359 - مهندسي موادومتالورژي
دانلود 2360 - مهندسي شيمي /1
دانلود 2361 - مهندسي شيمي /2
دانلود 2362 - مهندسي شيمي /3
دانلود 2363 - علوم وفناوري نانو/1
دانلود 2364 - علوم وفناوري نانو/2
دانلود 2365 - مهندسي هسته اي /1
دانلود 2366 - مهندسي هسته اي /2
دانلود 2367 - مهندسي هسته اي /3
دانلود 2369 - مهندسي هسته اي /4
دانلود 2370 - مهندسي نساجي /1
دانلود 2371 - مهندسي نساجي /2
دانلود 2372 - مهندسي فناوري اطلاعات
دانلود 2373 - مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود 2401 - مجموعه محيطزيست /1
دانلود 2402 - مجموعه محيطزيست /2
دانلود 2403 - مجموعه محيطزيست /3
دانلود 2404 - مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم
دانلود 2405 - مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود 2406 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/1
دانلود 2407 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/2
دانلود 2408 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/3
دانلود 2409 - مجموعه علوم باغباني وفضاي سبز/4
دانلود 2411 - بيوتكنولوژي وژنتيك ملكولي محصولات باغباني
دانلود 2412 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /1
دانلود 2413 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /2
دانلود 2414 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /3
دانلود 2415 - مجموعه علوم وصنايع غذايي /4
دانلود 2416 - اقتصادكشاورزي
دانلود 2418 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /1
دانلود 2419 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /2
دانلود 2420 - مجموعه علوم خاك /1
دانلود 2421 - مجموعه علوم خاك /2
دانلود 2422 - مجموعه علوم خاك /3
دانلود 2423 - مجموعه علوم خاك /4
دانلود 2424 - مجموعه علوم دامي /1
دانلود 2425 - مجموعه علوم دامي /2
دانلود 2426 - مجموعه علوم دامي /3
دانلود 2427 - مجموعه علوم ومهندسي اب /1
دانلود 2428 - مجموعه علوم ومهندسي اب /2
دانلود 2429 - مجموعه علوم ومهندسي اب /3
دانلود 2430 - هواشناسي كشاورزي
دانلود 2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1
دانلود 2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2
دانلود 2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3
دانلود 2435 - مجموعه بيوتكنولوژي كشاورزي
دانلود 2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4
دانلود 2437 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /1
دانلود 2438 - مجموعه ترويج واموزش كشاورزي وتوسعه روستايي /2
دانلود 2439 - حشره شناسي كشاورزي
دانلود 2440 - بيماري شناسي گياهي
دانلود 2441 - مجموعه علوم جنگل /1
دانلود 2442 - مجموعه علوم جنگل /3
دانلود 2443 - مجموعه علوم جنگل /2
دانلود 2444 - مجموعه شيلات /1
دانلود 2445 - مجموعه شيلات /3
دانلود 2447 - مجموعه شيلات /2
دانلود 2448 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /1
دانلود 2449 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /2
دانلود 2450 - مجموعه مرتع داري وابخيزداري وبيابان زدايي /3
دانلود 2451 - كشاورزي هسته اي /كشاورزي هسته اي /اصلاح نباتات وبي
دانلود 2452 - مجموعه علوم طيور
دانلود 2453 - مجموعه چوب شناسي وصنايع چوب /3
دانلود 2501 - مديريت پروژه وساخت
دانلود 2502 - معماري
دانلود 2503 - شهرسازي
دانلود 2504 - پژوهش هنرتاريخ تطبيقي وتحليلي هنر
دانلود 2505 - مرمت /1
دانلود 2506 - مرمت /2
دانلود 2609 - فيزيك پزشكي
دانلود 2601 - امارزيستي
دانلود 2602 - اموزش بهداشت
دانلود 2603 - انگل شناسي پزشكي
دانلود 2604 - ايمني شناسي پزشكي
دانلود 2605 - بيوشيمي باليني
دانلود 2606 - ژنتيك پزشكي
دانلود 2608 - فيزيولوژي
دانلود 2610 - ويروس شناسي پزشكي
دانلود 2612 - زيست فناوري پزشكي
دانلود 2613 - بهداشت حرفه اي
دانلود 2614 - علوم تشريحي
دانلود 2615 - پرستاري
دانلود 2616 - بهداشت محيط
دانلود 2617 - باكتري شناسي پزشكي
دانلود 2618 - هماتولوژي ازمايشگاهي وبانك خون
دانلود 2619 - قارچ شناسي پزشكي
دانلود 2701 - جراحي دامپزشكي
دانلود 2702 - مامائي وبيماريهاي توليدمثل دام
دانلود 2703 - بيماريهاي داخلي دام هاي كوچك
دانلود 2704 - بيماريهاي داخلي دام هاي بزرگ
دانلود 2705 - راديولوژي دامپزشكي
دانلود 2706 - كلينيكال پاتولوژي دامپزشكي
دانلود 2707 - پاتولوژي دامپزشكي
دانلود 2708 - بهداشت وبيماريهاي طيور
دانلود 2709 - بيوشيمي
دانلود 2710 - بهداشت ابزيان
دانلود 2711 - بهداشت موادغذايي
دانلود 2714 - انگل شناسي دامپزشكي
دانلود 2715 - باكتري شناسي
دانلود 2716 - ويروس شناسي
دانلود 2718 - ايمني شناسي
دانلود 2719 - بيوتكنولوژي /زيست فناوري /
دانلود 2722 - فارماكولوژي دامپزشكي
دانلود 2723 - فيزيولوژي
دانلود 2724 - اناتومي وجنين شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود 2725 - بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي
دانلود 2801 - زبان وادبيات فارسي
دانلود 2802 - زبان وادبيات عرب
دانلود 2803 - مجموعه زبان فرانسه /1
دانلود 2804 - مجموعه زبان فرانسه /2
دانلود 2805 - مجموعه زبان روسي
دانلود 2806 - زبان الماني
دانلود 2807 - اموزش زبان انگليسي
دانلود 2808 - زبان وادبيات انگليسي
دانلود 2809 - ترجمه
دانلود 2810 - مجموعه زبان شناسي
دانلود 2811 - فرهنگ وزبانهاي باستاني
 دفترچه شماره 2
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (1)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (2)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (3)
دانلود گروه آزمايشي علوم پايه (4)
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي فني-مهندسي
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي علوم انساني
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي كشاورزي و منابع طبيعي
دانلود كليه رشت هاي گروه آزمايشي هنر
دانلود گروه آْزمايشي علوم پزشكي (1)
دانلود گروه آزمايشي علوم پزشكي (2)
دانلود كليه رشته هاي گروه آزمايشي دامپزشكي
دانلود گروه آزمايشي زبان - كدرشته 2801 و 2811
دانلود گروه آزمايشي زبان عربي
دانلود گروه آزمايشي زبان فرانسه
دانلود گروه آزمايشي زبان روسي
دانلود گروه آزمايشي زبان آلماني
دانلود گروه آزمايشي زبان - كد رشته هاي 2807 و 2808 و 2809 و 2810