جمعه, 04 فروردين 1402

قابل توجه دانشجويان ورودى قبل از 98

بدين وسيله به اطلاع مي رساند با توجه به تقاضاي تعدادي ازدانشجويان كه به علتهاى مختلف موفق به انتخاب واحد نشده اند، مقررگرديد زمان انتخاب واحد

اين دسته از دانشجويان درروزهاي سه شنبه 98/7/2 و چهارشنبه 98/7/3 تمديد گردد.

 اين فرصت قابل تمديد نمي باشد و دانشجوياني كه انتخاب واحد را انجام ندهند  بايد نسبت به دريافت مرخصي اقدام نمايند. درغير اين صورت مطابق مقررات

رفتار خواهد شد.همچنين  برنامه زمانى حذف و اضافه دانشجويان ورودي قبل از98 روز دوشنبه مورخ 98/7/8 طبق برنامه زمانبندي اعلام شده درسايت

خواهد بود.