جمعه, 04 فروردين 1402

در عصر جدید، رقابت، بیش تر بر سر منابع و سرمایه هاست و کشورهایی در این عرصه موفق و پیروز می شوند که در آموزش افراد متخصص و کارآفرین، موفق باشند.در عصر جدید، رقابت، بیش تر بر سر منابع و سرمایه هاست و کشورهایی در این عرصه موفق و پیروز می شوند که در آموزش افراد متخصص و کارآفرین، موفق باشند.در عصر جدید، رقابت، بیش تر بر سر منابع و سرمایه هاست و کشورهایی در این عرصه موفق و پیروز می شوند که در آموزش افراد متخصص و کارآفرین، موفق باشند. تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان ها، نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات می باشد که به نوآوری و ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش های جدید بستگی دارد.

ضرورت و اهمیت فرهنگ کارآفرینی

کارآفرینی را یکی از دو شرط ضروری توسعه ی اقتصادی می دانند. مهم ترین نقش های کارآفرینی از این قرارند:

موجب گردآوری پس اندازهای عمومی بی هدف و سرگردان می شود و تشکیل سرمایه ها را بهبود می بخشد.

منجر به ایجاد اشتغال در مقیاس وسیع می شود، بنابراین کارآفرینی، مشکلات بی کاری را که ریشه ی بسیاری از مشکلات اقتصادی اجتماعی است، کاهش می دهد.

منجر به توزیع مجدد ثروت، درآمد و حتی قدرت سیاسی به صورت عادلانه در جامعه می شود.

زمینه سازی فرهنگی

قسمت اعظم فرهنگ کارآفرینی در جوامع کنونی، متأثر از نهادینه شدن فرهنگ علم در جامعه است. فرهنگ کارآفرینی در محیطی امکان پذیر است که هنجارهای غالب بر آن محیط، ارزش ها و باورهای فرهنگ کار و علم را تقویت می کند. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است که به شناخت بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه وابسته است. در این بین، دولت در بستر سازی برای کارآفرینی، نقش بسیار مهمی دارد چراکه همیشه بزرگ ترین مانع بر سر راه کارآفرینان، مسائل فرهنگی بوده و دولت می تواند فرهنگ ارزشی کشور را تغییر دهد.

تأثیرات کارآفرینی بر فرهنگ

کارآفرینی، یکی از عوامل اصلی فرهنگ سازی محسوب می شود. نظر به این که کارآفرینی درواقع نوعی فرآیند و پدیده ی خلاقیت و نوآوری است، بنابراین مطالعات خلاقیت شناسی تاریخی و خلاقیت شناسی جامعه شناختی، بیان گر آن است که پدیده های کارآفرینی، با انبوه سازی ابداعات و اختراعات و همگانی سازی استفاده از آن ها، نقش بسیار مهمی در ایجاد رفتارهای جدید و شکل گیری الگوهای نوین زندگی و به طور کلی به وجود آمدن فرهنگ جدید داشته اند.

ضرورت تدریس درس کارآفرینی

امروزه شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند درنتیجه ی برنامه های آموزشی، پرورش یابد. نظریه پردازان علم مدیریت که بُعد فنی کارآفرینی را بررسی می کنند، بر این اعتقادند که کارآفرینان می توانند در کلاس درس، آموزش ببینند و بالنده شوند. آموزش کار آفرینی، مهم ترین تلاشی است که بستر لازم برای فراگیری دانش و مهارت های ضروری را برای افراد علاقه مند به خصوص دانشجویان، فراهم می کند. آموزش عالی باید بتواند با ارائه ی برنامه های آموزشی مناسب، در بروز ویژگی هایی مانند استقلال طلبی، ریسک پذیری، خلاقیت، خودباوری و آینده نگری در آموختگان مؤثر باشد طوری که به جای جست وجوی کار، خودشان به عنوان نیروی مولد علاوه بر ایجاد کسب وکار، برای دیگران نیز کار ایجاد کنند. «بارتون کلارک» معتقد است که دانشگاه های پویا در قرن بیست ویکم، دانشگاه هایی هستند که کارآفرین بوده و بتوانند ارزش تخصصی و مدیریتی را تلفیق نمایند.

نهادینه کردن کارآفرینی در فرزندان

مطالعات مربوط به گذشته ی کارآفرینان، نشان می دهد آنان در دوران کودکی دارای ارزش های خاص اتکاء و استقلال بوده اند و خانواده ها ی آنان در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند. کارآفرینان به طور معمول دارای روحیه ای هستند که از رضایت و سود آنی خود صرف نظر می کنند تا به پاداش های بزرگ آینده دست یابند. دانش آموزانی که دارای روحیه و توان کارآفرینی هستند، حمایت های مادی و معنوی می شوند. آموزش کودکان برای اتکاء به خود و استقلال اولیای فعال در تجارت و مشاغلی شبیه آن، کمک بزرگی در پرورش روحیه ی کارآفرینی در کودکان است.

رشد فرهنگ خودباوری

افرادی که خودپنداری مثبت دارند، بدون کم ترین شک و تردیدی، دارای شایستگی و توانایی برای کارآفرینی و مستحق موفقیت در تلاش های خود هستند. افراد موفق در کارآفرینی، حتی در شرایطی که در ابتدای راه بوده و هیچ گونه امکانات و موقعیتی هم نداشته اند نیز به طور جدی به توانایی ها و شایستگی های خود اعتقاد راسخ و باور کامل داشته اند و با خودباوری قاطع و اعتمادبه نفس فوق العاده، در مسیر فعالیت های کارآفرینی گام نهاده اند و به موفقیت و تحقق اهداف خود امیدوار بوده اند.

نتیجه گیری-به مهارت ها و استعدادهای خود ایمان بیاوریم و بسترسازی برای ظهور آن ها را مورد توجه قرار دهیم. جذب افراد ژرف اندیش و قابل و ترویج نظام شایسته سالاری، برای ارتقای روحیه ی کارآفرینان لازم است. با توجه به اهمیت و نقش بالای کارآفرینی در ایجاد توان رقابتی و توسعه ی اقتصادی، توجه هرچه بیش تر به تقویت زمینه های فعالیت کارآفرینان و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است تا بتوانیم با توسعه ی فرهنگ کارآفرینی، زیرساخت های جامعه را برای زندگی سعادتمندانه دگرگون نماییم.