شنبه, 02 بهمن 1400

دريافت چارت ارشد بیوالکتریک

چارت ارشد بيوالكتريك

دروس جبراني:

رديف

نام درس

تعداد واحد

نيم سال انتخاب درس

1

آناتومي

2

اول

2

فيزيولوژي

3

اول

3

آزمايشگاه فيزيولوژي

1 عملي

دوم

4

كارگاه آموزشي

2

دوم

5

كارگاه عملي

2 عملي

دوم

6

روش تحقيق

2

اول

 

جمع

9 نظري 3 عملي

 

 

دروس كمبود: (بدون شهريه)

رديف

نام درس

تعداد واحد

نيم سال انتخاب درس

1

قرآن (غيراجباري)

1

اختياري

2

وصايا

1

اختياري

 

دروس اصلي (اجباري): 12 واحد نظري و 2 واحد سمينار و 6 واحد پروژه

رديف

نام درس

تعداد واحد

نيم سال انتخاب درس

1

ابزار دقيق بيومديكال

3

اول

2

پردازش سيگنالهاي ديجيتال

3

اول

3

الكتروفيزيولوژي

3

اول يا دوم

4

مدلسازي سيستمهاي بيولوژيكي

3

سوم

5

سمينار

2

دوم

 

پروژه

6

سوم يا چهارم

 

دروس اصلي (انتخابي): جمعا 12 واحد نظري

رديف

نام درس

تعداد واحد

نيم سال انتخاب درس

1

پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي

3

دوم

2

شناسايي آماري الگو

3

دوم يا سوم

3

كنترل سيستمهاي عصبي عضلاني

3

دوم يا سوم

4

اسلوب شناسي سيستمها و مهندسي سيبرنتيك (مباحث ويژه)

3

دوم يا سوم

5

سيستمهاي كياتيك در مهندسي پزشكي(مباحث ويژه)

3

دوم يا سوم

6

شبكههاي عصبي

3

سوم يا چهارم

7

رباتيك

3

با درخواست استاد راهنما و موافقت تحصيلات تكميلي گروه

8

پردازش سيگنالهاي تصاوير

3

با درخواست استاد راهنما و موافقت تحصيلات تكميلي گروه

9

بينايي ماشين

3

با درخواست استاد راهنما و موافقت تحصيلات تكميلي گروه

10

اعضا و اندامهاي مصنوعي

3

با درخواست استاد راهنما و موافقت تحصيلات تكميلي گروه

11

پردازش سيگنالهاي صوتي

3

با درخواست استاد راهنما و موافقت تحصيلات تكميلي گروه

12

كنترل فازي

3

با درخواست استاد راهنما و موافقت تحصيلات تكميلي گروه

13

سيستمهاي كنترل ديجيتال

3

با درخواست استاد راهنما و موافقت تحصيلات تكميلي گروه

14

دروس مورد نياز پروژه و منطبق با جدول دروس رشته

 

به شرط رسيدن به حد نصاب و موافقت تحصيلات تكميلي گروه