جمعه, 04 فروردين 1402

جایگاه شغلی مهندسی پزشکی
جایگاه شغلی مهندسی پزشکی

- مدير داخلی يا مدير عامل شرکت مهندسی تجهيزات پزشکی

- مهندس يا کارشناس (ارشد ، متخصص ، خبره) فروش و بازاريابی ، مدير فروش

- مهندس يا کارشناس‌ (ارشد ، متخصص ، خبره) بازرگانی ، مدير بازرگانی

- مهندس يا کارشناس‌ (ارشد ، متخصص ، خبره) تعميرات تجهيزات پزشکی در شرکت ها ، مدير خدمات پس از فروش ، مدير فنی

- مهندس يا کارشناس‌ (ارشد ، متخصص ، خبره) خط توليد ، مدير توليد ، مدير فنی

- مهندس يا کارشناس ‌(ارشد ، متخصص ، خبره) آموزش‌های تجهيزات پزشکی در شرکت ها ، دانشگاه ها و مراکز درمانی

- مهندس يا کارشناس ‌(ارشد ، متخصص ، خبره) تعميرات تجهيزات پزشکی بيمارستان ، مسئول تجهيزات پزشکی بيمارستان

- مهندس يا کارشناس ‌(ارشد ، متخصص ، خبره) اداره مهندسی تجهيزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی (تجهيزات بيهوشی تنفسی ، الکترونيکی ، مکانيکی ، تصويربرداری ، آزمايشگاهی ، دندانپزشکی ، مصرفی و . . .)

- مهندس يا کارشناس (مسئول) اداره مهندسی تجهيزات پزشکی مديريت درمان تأمين اجتماعی استان

- مهندس يا کارشناس (مسئول) ساير ادارات مهندسی تجهيزات پزشکی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی

- مهندس يا کارشناس (ارشد ، متخصص) ارزيابی شرکت ها برای وزارت بهداشت (طرف قرارداد وزارت بهداشت)

- کارشناس (ارشد ، متخصص) يکی از ادارات اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت (ادارت مهندسی نگهداری ، کارشناسی تجهيزات پزشکی ، نظارت و ارزيابی ، نظارت بر توليد و کنترل کيفی ، تجهيزات و ملزومات آزمايشگاهی ، تجهيزات دندان پزشکی ، آمار و فضاهای اطلاعاتی)

- کارشناس (ارشد ، متخصص) يکی از واحدهای مهندسی پزشکی سازمان های و اداراتی از قبيل استاندارد و تحقيقات صنعتی ، پژوهش های علمی ‌و صنعتی ، مراکز تحقيقات علوم پزشکی و . . .

- کارشناس رسمی ‌تجهيزات پزشکی دادگستری